6 i 7 listopada odbędą się spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ich tematem będzie m.in. koncepcja powołania na uczelni rad dyscyplin naukowych i Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, a także utworzenia 4 szkół doktorskich. Spotkania są otwarte dla pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów UW. Rejestracja odbywa się poprzez stronę: nowaustawa.uw.edu.pl.

6 i 7 listopada odbędą się spotkania otwarte dla społeczności akademickiej poświęcone reformie szkolnictwa wyższego. Prof. Marcin Pałys, rektor UW przedstawi na nich koncepcję rozwiązań dla wybranych obszarów funkcjonowania uczelni. Pierwsze elementy tej koncepcji zostały zebrane przez zespół rektorski w materiale roboczym „Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni”. Dokument był prezentowany 10 października podczas posiedzenia Senatu UW, a także 11 października podczas spotkanie zespołu rektorskiego z kierownikami jednostek niebędących wydziałami.

 

W materiale roboczym zespół rektorski opisał, jak wyobraża sobie struktury związane z działalnością naukową oraz prowadzeniem kształcenia na UW. Dokument zawiera propozycje dotyczące m.in. powołania rad naukowych dyscypliny, Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. Rektorzy zarysowali też, jak mogłyby działać na uczelni szkoły doktorskie. Tej tematyce poświęcone będą listopadowe spotkania. Do udziału zaproszenie są wszyscy członkowie naszej społeczności – pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci, studenci, a także absolwenci UW.

Spotkania dot. nowej ustawy – 6 i 7 listopada

Limit miejsc na spotkaniu, które odbędzie się 7 listopada na kampusie głównym, został wyczerpany. Zachęcamy do udziału w spotkaniu 6 listopada, w budynku Wydziału Fizyki na kampusie na Ochocie. Program obydwu spotkań jest taki sam.

 

Rejestracja >>
Materiały >>
UW a nowa ustawa

Informacje na temat procesu wdrażania na UW nowej ustawy publikowane są w zakładce: www.uw.edu.pl/uw-a-nowa-ustawa

Więcej informacji o spotkaniach na temat nowej ustawy