Pracownicy UW coraz częściej komercjalizują wyniki badań. Senat uchwalił Regulamin zarządzania własnością intelektualną na UW, który określa zasady rozpowszechniania tych wyników.

Regulamin obowiązuje pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, stażystów, stypendystów i naukowców wizytujących.

 

Akt precyzuje, czym jest rezultat twórczy wytworzony na Uniwersytecie: są to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, wyhodowane albo odkryte i wyprowadzone odmiany roślin, programy komputerowe, bazy danych chronione prawem sui generis lub prawem autorskim, know-how oraz utwory będące efektem prac rozwojowych.

 

W dokumencie zostały ujęte:

  • prawa i obowiązki Uniwersytetu, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
  • zasady wynagradzania twórców,
  • zasady i procedury komercjalizacji.

 

– Projekt regulaminu był owocem pracy zespołu, w którym brali udział przedstawiciele naukowców, administracji, prawników, finansistów, specjalistów od podatków i prawa pracy – mówił na posiedzeniu Senatu UW 22 marca prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu.

 

Regulamin stanowi pierwszą część regulacji związanych z komercjalizacją na UW. Druga część ukaże się w formie instrukcji, którą przygotuje Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

 

Uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na UW