Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Uzgodniony z działającymi na uczelni związkami zawodowymi dokument określa zasady wypłacania świadczeń za pracę osobom zatrudnionym na UW.

Regulamin wynagradzania na UW to dokument określający zasady wypłacania świadczeń za pracę osobom zatrudnionym na uczelni. Znaleźć tu można informacje dotyczące takich kwestii jak wynagrodzenie zasadnicze, uzupełniające, dodatki, bonusy i odprawy. W regulaminie zawarte są reguły wynagradzania zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników nimi niebędących.

 

Dokument określa ponadto:

  • miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego nauczycieli akademickich, a także stawki za ich pracę w godzinach ponadwymiarowych;
  • listę czynności objętych wynagrodzeniem dodatkowym;
  • zasady przyznawania dodatków;
  • listę stanowisk pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i kategorie ich zaszeregowania;
  • miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także zasady przyznawania im premii.

Regulamin został uzgodniony z działającymi na UW związkami zawodowymi: Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”, Radą Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawską Organizacją Międzyzakładową Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” (Organizacja Międzyzakładowa Warszawa) oraz Komisją Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na UW.