Naukowcy z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW wraz z dr hab. Agnieszką Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej przygotowali raport dotyczący roli wielkich zbiorów danych w nowoczesnej gospodarce i zarządzaniu publicznym. Opracowanie pt. „Dane publiczne – nowy impuls do rozwoju Polski” zostało sporządzone dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Autorzy raportu sugerują, że gospodarka przyszłości będzie opierać się na gromadzeniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, również publicznych, które są zbierane przez instytucje państwa czy samorządy. Dane, a szczególnie ich udostępnianie, mogą też wygenerować zyski lub oszczędności przy realizacji polityk publicznych. Polityka rynku pracy, system ochrony zdrowia, wspieranie przedsiębiorczości – to obszary, w których wykorzystywanie danych może przynieść największe korzyści. Ponadto, zbiory danych administracyjnych stanowią istotny materiał dla analiz naukowych. W raporcie podkreślono, że aby dane publiczne mogły służyć tym celom, konieczna jest ich integracja oraz szerokie udostępnianie w bezpieczny sposób.

 

Sformułowane zostały też rekomendacje dotyczące stworzenia systemowego mechanizmu wykorzystywania zasobów informacyjnych państwa, który uwzględniałby standardy prawne, organizacyjne i bezpieczeństwa cyfrowego.

 

Dr Marek Bożykowski, dr hab. Mikołaj Jasiński, dr Tomasz Zając, autorzy raportu, są pracownikami Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia (PEJK). To właśnie zespół PEJK opracował m.in. ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA).

Szczegóły publikacji: Marek Bożykowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Mikołaj Jasiński, Tomasz Zając (2019), Dane publiczne – nowy impuls do rozwoju Polski, „Policy Paper”, 8/2019, Polski Instytut Ekonomiczny. Raport jest dostępny na stronie PIE (pdf).