Zgodnie z procedurą przyjętą 16 października przez Senat UW stopień doktora nadawać będą rady naukowe dyscyplin bądź Rada Naukowa Dziedzin, jeżeli rozprawa obejmować będzie zagadnienia z więcej niż jednej dyscypliny. Stopień doktora habilitowanego nadawać będą rady naukowe dyscyplin.

Rady naukowe dyscyplin oraz Rada Naukowa Dziedzin to organy wprowadzone przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r .

 

Uchwała Senatu UW nr 481 z 16 października 2019 r. reguluje szczegółowe kwestie związane ze sposobem postępowania w sprawie nadawania stopni. Załącznikami do uchwały są:

 

  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,

zawierają one zapisy dotyczące: sposobu wyznaczania i zmiany promotora, wszczęcia postępowania, trybu złożenia rozprawy, komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej (która może zostać powołana w celu podejmowania czynności w postępowaniu), recenzentów oraz obrony; dokument reguluje też kwestie trybu eksternistycznego oraz nadawania stopnia doktora wspólnie z innymi podmiotami (uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi)

 

  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

zawierają one zapisy dotyczące: wszczęcia postępowania, komisji habilitacyjnej, recenzentów oraz kolokwium

 

Zgodnie z nowym Statutem UW do 1/3 członków rad naukowych dyscyplin powołuje rektor, pozostali są wyłaniani w drodze wyborów. Zarządzenia dotyczące powołania przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW, członków 22 rad weszły w życie 1 października 2019 r. Obecnie trwają wybory pozostałych członków. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się one do 31 października.

Zasady postępowania w sprawie nadania stopni doktora i doktora habilitowanego

Uchwała nr 481 Senatu UW z dnia 16 października 2019 r. (pdf) 

Procedura nadawanie stopni – prezentacja

dot. (1) okresu przejściowego (do momentu powołania rad naukowych dyscyplin); (2) przewodów i postępowań wszczętych i niezakończonych przez 30 kwietnia 2019 r.; (3) osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020