Nowe zespoły rektorskie, tzw. think-tanki, zajmą się opracowaniem propozycji rozwiązań dla UW w obszarach, które zmieni ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyniki ich prac będą przedmiotem dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Zostaną też przekazane Senatowi UW, którego zadaniem będzie napisanie nowego statutu uczelni.

Pod koniec lutego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Obecnie dokumentem zajmuje się Komitet Stały Rady Ministrów. Następnie projekt trafi pod obrady rządu, a w kolejnym etapie do Sejmu i Senatu RP. Według harmonogramu zaproponowanego przez resortu nauki ustawa miałaby wejść w życie 1 października 2018 roku. Od tego momentu uczelnie miałyby rok na przygotowanie nowych statutów uwzględniających zmiany w prawie.

 

Mimo że ostateczny kształt nowych przepisów nie jest jeszcze znany, UW rozpoczął przygotowania do wejścia w życie regulacji. Odbywają się one na kilku płaszczyznach. Od 5 marca na uczelni odbywa się I tura warsztatów dla pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów poświęconych nowej ustawie. Podczas spotkań omawiane są kluczowe zagadnienia związane z kształceniem, prowadzeniem badań oraz rozwojem kadry. Uczestnicy zastanawiają się, co obecnie utrudnia im naukę, pracę i planowanie swojej kariery oraz jakie bariery trzeba usunąć, aby osiągnąć cele uniwersytetu.

 

Na przełomie maja i czerwca planowana jest II tura warsztatów, podczas których uczestnicy będą dyskutować nad konkretnymi rozwiązaniami przygotowanymi przez komisje senackie oraz zespoły rektorskie, tzw. uniwersyteckie think-tanki. Powołał je 7 marca prof. Marcin Pałys, rektor UW. Członkami zespołów są pracownicy różnych uniwersyteckich jednostek, a także reprezentanci studentów i doktorantów.

Planowane jest powołanie zespołów, które zajmą się jeszcze dwoma obszarami: nadawaniem stopni i tytułów, a także administracją i gospodarką finansową.

 

Wyniki prac komisji senackich i think-tanków oraz wnioski ze spotkań warsztatowych zostaną przekazane Senatowi UW. To jego zadaniem będzie opracowanie nowego statutu uczelni, który – jeśli ustawa wejdzie w życie – zacznie obowiązywać od października 2019 roku.