Uniwersytet Warszawski Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, inicjatywy na rzecz równego traktowania

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, inicjatywy na rzecz równego traktowania

Ombudsman

ombudsman.uw.edu.pl

Ombudsman, czyli rzecznik akademicki do spraw studenckich i pracowniczych, to osoba niezależna i neutralna, do której studenci, doktoranci, pracownicy, jednostki organizacyjne UW oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego mogą zwracać się z prośbą o wsparcie w sprawach dotyczących ich funkcjonowania na uczelni. Każdy, kto zgłosi się po pomoc, może liczyć na poważne potraktowanie sprawy i wysłuchanie skargi.

 

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się ombudsman: spory na linii przełożony-podwładny, naruszenie zasady równego traktowania, nieprawidłowości przy dokonywaniu oceny pracowniczej, nienależne skreślenie z listy studentów, niesprawiedliwe traktowanie czy złamanie regulaminu studiów.

 

Na rozmowę można umówić się osobiście, telefonicznie bądź mailowo. Ombudsman po wysłuchaniu i zdiagnozowaniu problemu zaproponuje właściwe rozwiązania. Przykładowo – jeśli zainteresowany wyrazi takie życzenie – może  skontaktować się z odpowiednimi instytucjami albo zalecić mediacje i przekazać sprawę do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów. Zasada poufności i nieformalności działania ombudsmana daje gwarancję, że zgłoszenie sprawy nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla osoby zgłaszającej.

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

I piętro, pokój nr 1.60 C

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

e-mail: ombudsman(at)uw.edu.pl

tel. 22 55 27 214

 

Koordynator przeciwdziałania mobbingowi

Koordynator przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące mobbingu na UW, zbiera informacje o wszelkich przejawach mobbingu, a także podejmuje różne inicjatywy związane z przeciwdziałaniem takim zachowaniom. Stanowisko powołano w 2018 roku.

 

Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, powinien zgłosić sprawę do koordynatora. Można to zrobić mailowo lub telefonicznie.

 

Koordynator przeciwdziałania mobbingowi

Magdalena Miksa

e-mail: antymobbing(at)uw.edu.pl

tel. 22 55 27 019

 

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

Centrum prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, rozwiązuje spory akademickie, a także organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu mediacji, negocjacji i komunikacji.  Zespół CRSiK tworzą doświadczeni mediatorzy z wieloletnią praktyką.

 

Zainteresowani studenci i pracownicy UW mogą zgłaszać się do Centrum bezpośrednio – najlepiej drogą mailową, w treści opisując sytuację, która miałaby być przedmiotem mediacji. Zdarza się, że do Centrum trafiają sprawy skierowane przez ombudsmana – jeśli istnieje wyraźny konflikt między stronami, a mediacja jest jedyną drogą do rozwiązania konfliktu.

 

Collegium Iuridicum II, pok. nr 3.5
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa

tel./fax. 22 55 25 923

e-mail: mediacje(at)uw.edu.pl

 

Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Głównym celem Komisji jest zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn na Uniwersytecie Warszawskim. Komisja ma też za zadanie przeciwdziałać wszelkim innym formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na wiek, rasę, wyznanie, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

 

O pomoc mogą zwrócić się pracownicy i studenci UW, którzy doświadczyli lub byli świadkami naruszenia zasad równego traktowania.

 

Członkowie Komisji udzielają porad prawnych, przeprowadzają rozmowy wyjaśniające z osobami naruszającymi zasadę równego traktowania, a  także – jeśli to konieczne –  występują  do właściwych organów UW z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które dopuściły się aktu dyskryminacji.

 

Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

e-mail: antydyskryminacja(at)uw.edu.pl
tel. 22 55 27 185

skład komisji

 

Główny specjalista ds. równouprawnienia na UW

www.rownowazni.uw.edu.pl

Stanowisko zostało utworzone w 2016 roku. Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na UW.

 

Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

Anna Grędzińska

tel. (22) 55 27 185

am.gredzinska(at)uw.edu.pl

rownouprawnienie(at)uw.edu.pl

koordynator-antydyskryminacja(at)uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn