Zakończyły się wybory członków Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024. Osoby te są odpowiedzialne za koordynowanie i monitorowanie działań strategicznych w obszarze kształcenia. Czuwają też nad realizacją bieżącej polityki Uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji i organizacji studiów. 

Zgodnie ze Statutem UW w skład rady wchodzi 20 osób: prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, 6 osób wskazanych przez rektora, 6 reprezentantów samorządu studenckiego, 6 osób zaproponowanych przez Senat uczelni oraz przedstawiciel samorządu doktorantów. Pierwsze posiedzenie członków rady w nowej kadencji odbędzie się w styczniu 2021 r.  

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, kadencja 2020-2024
 • dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, przewodniczący URK

Osoby wskazane przez rektora:

 • dr Andrzej Bielecki – Wydział Prawa i Administracji
 • dr hab. Ewa Durska – Wydział Geologii
 • Natalia Greniewska – Samorząd Doktorantów UW
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Wydział Historii
 • dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz. – Wydział Socjologii
 • dr hab. Monika Skorek – Wydział Zarządzania

Osoby wskazane przez Samorząd Studentów UW:

 • Dominika Kuna – Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
 • Kamil Lebnicki – Wydział Socjologii
 • Jakub Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji
 • Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Michał Zinowczyk – Wydział Zarządzania 
 • Patrycja Żukowska – Wydział Chemii

Osoby wskazane przez Senat UW:

 • dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • dr Łukasz Książyk – Wydział Polonistyki
 • dr hab. Magdalena Markowska – Wydział Biologii
 • dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historii
 • dr hab. Krzysztof Jan Turzyński, prof. ucz. – Wydział Fizyki
 • Jolanta Urbanik – Szkoła Języków Obcych

 

 • mgr Damian Michalik – Wydział Fizyki, przedstawiciel Samorządu Doktorantów UW

Funkcję sekretarza URK pełni Maksymilian Sas z sekretariatu prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia to podmiot kolegialny, który został wprowadzony na uczelnię w czerwcu 2019 r. Zadania URK zostały opisane w Statucie UW oraz Regulaminie studiów na UW.