Polsko-niemiecka grupa badawcza kierowana przez dr. hab. Bartosza Trzaskowskiego z Centrum Nowych Technologii UW oraz dr. René Franka z Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku odkryła nowe związki chemiczne zawierające atom boru. Wyniki tych prac mogą zostać wykorzystane m.in. do otrzymania całkowicie nowych klas związków, które znajdą zastosowanie w syntezie nowych leków czy przemyśle spożywczym.

Grupa karbonylowa to ugrupowanie zawierające podwójne wiązanie chemiczne pomiędzy atomem węgla i tlenu (C=O). Jest jedną z najczęściej spotykanych grup funkcyjnych, która występuje np. w kwasie octowym, formalinie, acetonie czy wosku naturalnym. Naukowcy z zespołu dr. hab. Bartosza Trzaskowskiego i dr. René Franka postanowili zbadać, czy zamieniając atom węgla w grupie karbonylowej na sąsiadujący z nim w układzie okresowym atom boru, można otrzymać stabilne związki chemiczne zawierające podwójne wiązanie chemiczne pomiędzy atomem boru a tlenu (B=O).

 

Grupa niemieckich naukowców otrzymała nowy związek chemiczny zawierający podwójne wiązania pomiędzy atomem boru i tlenu (B=O), a następnie serię analogów, zawierających podwójne wiązania między atomem boru a innymi tlenowcami (B=S, B=Se oraz B=Te). Drugi zespół, kierowany przez dr. hab. Bartosza Trzaskowskiego, przeprowadził obliczenia chemiczne, które potwierdziły obecność podwójnego wiązania pomiędzy tymi atomami oraz pozwoliły przewidzieć szereg właściwości nowych związków.

 

− Nowe związki chemiczne zawierające analogi grupy karbonylowej są bardzo stabilne i pozwalają na łatwą syntezę bardziej skomplikowanych związków chemicznych zawierających atom boru. Odkrycie to otwiera drogę do łatwiejszej syntezy związków chemicznych zawierających atom boru, a także do otrzymania całkowicie nowych klas związków chemicznych, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach chemii, takich jak synteza nowych leków, materiałów zawierających bor, związków do zastosowań spożywczych czy nowych odczynników do syntezy chemicznej – wyjaśnia dr hab. Bartosz Trzaskowski.

Badania zostały przeprowadzone w ramach grantu Beethoven 2 z Narodowego Centrum Nauki oraz grantów Niemieckiej Fundacji Badawczej i opublikowane w czasopiśmie „Angewandte Chemie – International Edition”. Artykuł można przeczytać na stronie Wiley Online Library >>