Utworzenie sieci innowacyjnych, mobilnych laboratoriów badawczych na Uniwersytecie Warszawskim, to jeden z celów projektu „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”, który będzie realizowany w ECEG UW w Chęcinach. Konsorcjum DARIAH-PL koordynowane przez UW uzyskało na realizację projektu 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”, w którym uczestniczą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 100 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

 

Część projektu DARIAH-PL realizowana przez UW będzie zlokalizowana w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach. Uniwersytet Warszawski jako koordynator DARIAH-PL bierze udział w projekcie w dyscyplinie „geoarcheologia” w ramach współpracy Wydziału Archeologii UW, Wydziału Geologii UW oraz Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Liderem projektu „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL” jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 

Projekt potrwa trzy lata i rozpocznie się na początku 2021 roku. Jego celem jest rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce, zarówno w kontekście naukowym, jak również w obszarze zastosowań w gospodarce.

 

Sieć mobilnych laboratoriów na UW

W ramach planowanych działań na Uniwersytecie Warszawskim powstanie sieć innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych na potrzeby szeroko rozumianych analiz i dokumentacji nieinwazyjnych krajobrazu, obiektów kulturowych i zabytków.

 

– Dzięki funduszom z Unii Europejskiej polska humanistyka uzyskała na najbliższe trzy lata unikalną możliwość szerokiego rozwoju własnej infrastruktury badawczej. Liczymy, iż realizacja projektu na UW doprowadzi do otworzenia nowych, interdyscyplinarnych horyzontów badawczych w zakresie aplikacji metod geofizycznych, geochemicznych, obrazowania przestrzennego i skanowania 3D w badaniach archeologicznych, paleodemograficznych, kryminalistyce, ale także w badaniach nad środowiskiem i zmianami klimatu – mówi prof. Aleksander Bursche przewodniczący rady DARIAH-PL.

 

Laboratoria służyć będą pozyskiwaniu i przechowywaniu danych 2D i 3D, jak również ich konsolidacji i wzbogacaniu z elementami analiz wielkoskalowych. Jako podstawę do stworzenia sieci laboratoriów posłuży terenowa infrastruktura w ECEG UW w Chęcinach. Każde z laboratoriów będzie miało swój komponent mobilny, który umożliwi pobieranie i analizę danych w terenie oraz wsparcie podobnych badań w innych częściach Polski.

 

Stworzenie systemu mobilnych laboratoriów, umożliwi przeprowadzenie na miejscu, w trakcie badań archeologicznych, analiz specjalistycznych wraz z możliwością szybkiej obróbki danych, co pozwoli na przyspieszenie procesu analiz i interpretacji. Tym samym umożliwi pozyskanie większej ilości danych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych, bez konieczności czekania na kolejne sezony badawcze.