Kolejna kampania wykopaliskowa Ośrodka Badań nad Antykiem UW przyniosła ciekawe odkrycia. W bułgarskim Novae archeolodzy znaleźli monety, kadzielnicę, piec oraz fragmenty akweduktu i budynków.

Pierwsze odkrycie dotyczy baraków wykonanych z drewna i ziemi przez legionistów I kohorty legionu VIII Augusta. W tym roku archeolodzy zbadali budynek grupy legionistów zwany contubernia. W czasie wykopalisk odsłonili starannie wykonaną posadzkę. Zajmowała ona całą powierzchnię dużego pomieszczenia baraków legionistów. Na warstwie drobnych kamieni wylano zaprawę wapienną, a następnie powierzchnię pokryto zaprawą hydrauliczną. Jej zastosowanie sugeruje, że było to prawdopodobnie pomieszczenie łaziebne. Dotychczas w całym imperium odkryto zaledwie dwie łaźnie w drewnianych budowlach, jednak nigdy i nigdzie w barakach legionistów.

 

Drugie odkrycie o dużym znaczeniu naukowym to skarb monet, na który składa się 48 numizmatów z okresu od początku II w. n.e. do połowy III w. n.e. Są to tzw. monety prowincjonalne wybijane w mennicach poza Rzymem. Jak dotąd jest to największy skarb takich monet odkryty w Bułgarii.

 

W tym roku archeolodzy z OBA odkryli też ponad dwumetrowy odcinek akweduktu. Analizowali stan ołowiu, z którego akwedukt jest zbudowany, oraz osady pozostawione wewnątrz rury przez wodę.

 

Archeologom udało się dotrzeć do dwóch innych zabytków pochodzących z okresu późnorzymskiego (IV – VI w. n.e.). Na jednym z fragmentów tynku – pochodzącym z I poł. V w. n.e., czyli okresu, kiedy Legion I Italski przestał funkcjonować – jest wyraźnie widoczne przedstawienie dzika, który był symbolem Legionu I Italskiego.

 

Kolejny zabytek to jeden z niewielu zachowanych wykonanych z brązu trybularzy (kadzielnica). Znajdował się on najpewniej w wyposażeniu pobliskiego późnoantycznego kościoła.

 

Z jeszcze późniejszego okresu pochodzi odkryty przez badaczy z OBA dobrze zachowany niewielki piec. Tego typu rzadkie odkrycia naukowcy wiążą z pierwszym osadnictwem słowiańskim na ziemiach bułgarskich. Jest to pierwszy trwały ślad ich pobytu w tym miejscu.