Na Uniwersytecie Warszawskim powstały trzy nowe jednostki administracji ogólnouczelnianej: Biuro ds. Pomocy Materialnej, Biuro ds. Obsługi Kształcenia i Biuro Innowacji Dydaktycznych. BON zmieniło nazwę na Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zmiany organizacyjne w administracji ogólnouniwersyteckiej UW dotyczą głównie jednostek zajmujących się obsługą procesu kształcenia i pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów.

Zgodnie z zarządzeniem nr 45 rektora UW z 19 marca 2021 roku na uczelni powstały trzy nowe biura.

 

  • Biuro ds. Pomocy Materialnej

Do jego zadań będzie należało w szczególności:

– prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem w domach studenta,

– kontrolowanie stanu wydatkowania Funduszu Stypendialnego,

– prowadzenie spraw dotyczących wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów

i doktorantów,

– prowadzenie spraw dotyczących wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom studiów doktoranckich,

– obsługa wypłat stypendium doktoranckiego doktorantom kształcącym się w szkołach doktorskich,

– prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów, w tym cudzoziemców.

BPM rozpocznie działalność po ustaleniu organizacji jego pracy.

 

  • Biuro ds. Obsługi Kształcenia

Utworzono je w wyniku przekształcenia Biura Spraw Studenckich, Biura Spraw Doktoranckich oraz Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego. Do zakresu działania BOK należy obsługa spraw związanych z tokiem kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, w tym m.in.:

– prowadzenie indywidualnych spraw studentów, doktorantów i uczestników studiów

podyplomowych rozpatrywanych w drugiej instancji;

– prowadzenie indywidualnych spraw dotyczących toku kształcenia zagranicznych

studentów i doktorantów podejmujących studia pełne na Uniwersytecie;

– prowadzenie „Welcome Point” wspierającego cudzoziemców dołączających

do wspólnoty UW;

– sprawowanie nadzoru nad Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS)

w zakresie dotyczącym toku studiów oraz systemu rejestracji na zajęcia

dydaktyczne;

– prowadzenie spraw związanych z opłatami za usługi edukacyjne na Uniwersytecie,

w tym dotyczących zwolnień z opłat;

– sprawowanie merytorycznego nadzoru nad Archiwum Prac Dyplomowych (APD);

– koordynacja spraw związanych z Programem MOST.

 

  • Biuro Innowacji Dydaktycznych

Utworzono je w wyniku przekształcenia Biura ds. Jakości Kształcenia, Biura ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych, Biura Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych oraz Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia. Do zakresu działania BID należy:

– planowanie organizacji procesu kształcenia na UW,

– koordynowanie ogólnouniwersyteckiej oferty dydaktycznej, w tym nauczania języków obcych na UW,

– prowadzenie spraw związanych z jakością kształcenia oraz ewaluacją procesu kształcenia,

– projektowanie i realizacja innowacyjnych projektów dydaktycznych.

 

Zakresy obowiązków pracowników BJK, BRPB, BPZID, BSD, BSS, BSDKP i PEJK pozostają niezmienione do czasu ustalenia nowych.

 

  • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zmieniło nazwę na Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
  • Utworzono Centrum Wsparcia Dydaktyki koordynujące działania Biura ds. Rekrutacji, Biura ds. Obsługi Kształcenia, Biura Innowacji Dydaktycznych, Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biura ds. Pomocy Materialnej.

Więcej informacji o zmianach organizacyjnych w administracji ogólnouczelnianej UW znajduje się w: