Publikujemy zarządzenie rektora UW w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 20 marca 2021 roku.

Dokument, opublikowany 19 marca 2021 roku, dotyczy zmiany § 17a z zarządzenia nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r.

 

Od 20 marca 2021 roku do odwołania zajęcia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów i szkoleń odbywają się zgodnie z zarządzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. Zdalnie odbywać się będą wszelkie egzaminy i obrony prac dyplomowych, a także zajęcia z wychowania fizycznego. Zalecane jest wykonywanie pracy w trybie zdalnym, przy pracy stacjonarnej w pomieszczeniu powinien przebywać jeden pracownik. Zdalnie odbywać się będą też posiedzenia organów kolegialnych, zbiory biblioteczne udostępniane będą tylko w formie bezkontaktowej.

Zasady funkcjonowania UW od 20 marca 2021

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

  • zajęcia wychowania fizycznego odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym;
  • w obiektach sportowych mogą odbywać się zajęcia sportowe prowadzone przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą dyrektora Klubu wyrażoną w porozumieniu z dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jeżeli zachowane zostaną wymogi higieniczno-sanitarne.

 

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEK

  • biblioteki udostępniają zbiory wyłącznie w formie bezkontaktowej z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne.

 

POSIEDZENIA ORGANÓW KOLEGIALNYCH

  • posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

OBRONY

  • egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r., obrony rozpraw doktorskich, posiedzenia komisji habilitacyjnych oraz kolokwia habilitacyjne przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

ORGANIZACJA PRACY

  • jeżeli nie przemawiają przeciwko temu uzasadnione okoliczności kierownik poleca pracownikom wykonywanie pracy w trybie zdalnym;
  • organizacja pracy powinna minimalizować przebywanie w tym samym czasie więcej niż jednego pracownika w jednym pomieszczeniu;
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie powinna być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w Monitorze UW >>