Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki siódmej edycji konkursu SONATINA. Dofinansowanie na badania pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe otrzymało czworo młodych naukowców, którzy będą realizować projekty na Uniwersytecie Warszawskim. Łączna kwota dofinansowania tych projektów to niemal 3 mln zł.

SONATINA to konkurs NCN skierowany do osób, którym nadano stopień naukowy doktora w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku. W siódmej edycji konkursu młodzi badacze złożyli 185 wniosków na łączną kwotę niemal 150 mln zł. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 38 z nich, o wartości ponad 32 mln zł.

 

Czworo badaczy z UW, których projekty zostały wyróżnione, otrzymało granty w łącznej wysokości 2 807 688 zł.

 

Przyznane środki finansowe pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od trzech do sześciu miesięcy staży zagranicznych.

 

Laureaci siódmej edycji konkursu podejmują ważne zagadnienia, które odpowiadają na wyzwania związane m.in. z postępem cywilizacyjnym oraz zjawiskiem starzenia się społeczeństw. Przedsięwzięcia młodych badaczy z UW zostały wybrane w dwóch panelach: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce oraz nauki ścisłe i techniczne.

Lista młodych badaczy nagrodzonych w konkursie SONATINA 7, których projekty będą realizowane na UW:

 

  • dr Magdalena Chułek – projekt Starzenie się w lokalizacjach (nie)nadających się do mieszkania: rola percepcji środowiska i przywiązania do miejsca w strategiach radzenia sobie i adaptacji na przykładzie slumsów w Nairobi i Dhace będzie realizowany w Ośrodku Badań nad Migracjami; wysokość finansowania: 868 345 zł;
  • Grzegorz Gaszczyk – na projekt Normatywne znaczenie rozróżnienia między informatywnymi i nieinformatywnymi aktami mowy będzie realizowany na Wydziale Filozofii; wysokość dofinansowania: 672 722 zł;
  • dr Karol Lenart – projekt Czy rzeczywistość jest czysto jakościowa? Analiza indywidualistycznych i jakościowych wyjaśnień natury indywiduów i struktury rzeczywistości będzie realizowany na Wydziale Filozofii; wysokość finansowania: 728 457 zł;
  • dr inż. Tomasz Woźniak – projekt Właściwości magnetooptyczne dwuwymiarowych półprzewodników magnetycznych i ich heterostruktur będzie realizowany na Wydziale Fizyki; wysokość dofinansowania: 538 164 zł.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie NCN >>