Zespół badaczy z Uniwersytetu w Lozannie, EPFL, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Princeton opisał nowy mechanizm zwijania genomu u muszek owocowych. Wyniki badań zostały zaprezentowane w prestiżowym czasopiśmie „Cell”. 

Genom jest strukturą zbudowaną przez DNA, które zawiera pełną informację genetyczną organizmu. W skład genomu wchodzą geny oraz ich elementy regulatorowe. Informacja genetyczna jest interpretowana w trójwymiarowej architekturze zwijania genomu, organizującej chromosomy w jądrze komórkowym w taki sposób, by elementy regulatorowe znajdowały się w pobliżu regulowanych przez nie genów.

 

Trójwymiarowa organizacja genomu zachodzi w wielu skalach. Jedną z nich są dobrze rozgraniczone domeny fizycznych interakcji, znane jako domeny chromatynowe (Topologically Associating Domains). Dotychczasowe badania wykazały, że domeny chromatynowe są podstawowymi jednostkami organizacji genomu u wielu gatunków, od drożdży po człowieka.

 

Zespół badaczy pod kierownictwem prof. Marii Cristiny Gambetty z Uniwersytetu w Lozannie, dr. Aleksandra Jankowskiego z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Michaela S. Levine’a z Uniwersytetu Princeton, przedstawił na łamach czasopisma „Cell” nieopisany wcześniej poziom zwijania genomu.

 

Naukowcy odkryli, że w układzie nerwowym muszki owocowej Drosophila melanogaster odległe pary domen oddziałują między sobą na odległość nawet połowy chromosomu, tworząc tzw. metadomeny. W ich obrębie określone promotory genów i elementy regulatorowe są zbliżone do siebie, mimo że znajdują się w odległości kilkudziesięciu domen topologicznych od siebie, mierząc wzdłuż chromosomu. Geny związane z tymi metapętlami są odpowiedzialne za ważne procesy rozwoju neuronalnego, w tym za naprowadzanie aksonów i adhezję komórkową.

 

– Co ciekawe, metapętle wykazują wysoki stopień ewolucyjnego zachowania pomiędzy dwoma odległymi gatunkami muszek. Końce tych metapętli rozpoznają się nawzajem pomimo różnicy w odległościach genomowych między odpowiadającymi miejscami w genomach obu gatunków – mówi dr Aleksander Jankowski z Instytutu Informatyki UW.

 

Badacze przewidywali, że za tworzenie metadomen odpowiada wiele czynników transkrypcyjnych, które są w stanie łączyć się w pary pomimo znacznych odległości. W trakcie eksperymentu wykazali, że dwa czynniki transkrypcyjne, GAF i CTCF, odgrywają bezpośrednią rolę w tym procesie. Ważną obserwacją jest względna prostota interakcji metadomen u muszek owocowych, w porównaniu z innymi interakcjami opisanymi wcześniej u ssaków.

 

Rezultaty przeprowadzonych badań podkreślają znaczenie tego mechanizmu zwijania genomu w regulacji transkrypcji genów neuronalnych. Naukowcy spodziewają się, że genomy mogą zwijać się, tworząc wiele wysoce wyspecjalizowanych struktur przestrzennych, które umożliwiają interakcje regulacyjne dalekiego zasięgu.

Szczegóły publikacji

G. Mohana, J. Dorier, X. Li, …, A. Jankowski, M. S. Levine, M. C. Gambetta, Chromosome-level organization of the regulatory genome in the Drosophila nervous system, „Cell”, Princeton University Press, 2023, DOI: 10.1016/j.cell.2023.07.008