„Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” to interdyscyplinarny projekt badawczy realizowany przez naukowców z UW i innych polskich uczelni. Rezultatem kilkuletnich prac jest 12-tomowa seria monografii przedstawiających dziedzictwo kulturowe Polski od XV do XVIII wieku jako integralną część kultury europejskiej. Seria została wydana przez WUW.

 

Monografie opisują relacje kulturowe Rzeczypospolitej przedrozbiorowej z Europą oraz formy obustronnej wymiany wartości literackich, estetycznych, politycznych i religijnych. Publikacje zostały napisane przez historyków kultury, literaturoznawców, filologów klasycznych i neofilologów, a także historyków sztuki z różnych ośrodków naukowych – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Badań Literackich PAN.

 

W ramach interdyscyplinarnego projektu „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” powstało 12 tomów monografii:

 

 • tom 1. – „Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu”,
 •  tom 2. – „W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe”,
 • tom 3. – „Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne”,
 • tom 4. – „Monastycyzm XV–XVIII w. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu”,
 • tom 5. – „Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo Średniowiecza i wyzwania XV–XVI wieku”
 • tom 6. – „Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego”,
 • tom 7. – „Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku”,
 • tom 8. – „Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej”
 • tom 9. – „Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI – XVII wieku”,
 • tom 10. – „Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła − rozwój – oddziaływanie”,
 • tom 11. – „Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia”,
 • tom 12. – „Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych”.

 

Projekt „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” koordynowany był przez Wydział „Artes Liberales”. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Rozwoju Humanistyki. Seria publikacji jest kontynuacją badań nad historią kultury polskiej prowadzonych w ramach wcześniejszego projektu „Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”.

 

Monografie zostały wydane przez WUW.