Dziewięcioro badaczy z UW otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki na realizację kierowanych przez siebie projektów. 18 lutego ogłoszono wyniki konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4. Łącznie naukowcom z UW przyznano granty w wysokości ponad 21,6 mln złotych.

18 lutego ogłoszono wyniki jedenastej edycji konkursu MAESTRO, dziewiątej SONATA BIS oraz czwartej UWERTURA. Łącznie oceniono 476 złożonych wniosków. Eksperci z Narodowego Centrum Nauki przyznali środki na realizację 90 projektów, w tym 9 z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcom z UW przyznano w sumie ponad 21,6 mln złotych z 210,5 mln złotych łącznej wartości finansowania we wszystkich trzech konkursach.

 

MAESTRO jest przeznaczone dla doświadczonych naukowców, planujących pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. W jedenastej edycji konkursu nagrodzono trzech naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach MAESTRO 11 dofinansowanie otrzymali:

  • dr hab. Cezary Cieśliński, prof. UW (Wydział Filozofii i Socjologii UW) na realizację projektu pt. „Epistemiczne i semantyczne zobowiązania fundamentalnych teorii matematycznych” (wysokość grantu: 2 413 800 zł);
  • prof. dr hab. Stefan Michał Dziembowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW) na realizację projektu pt. „Protokoły oparte na inteligentnych kontraktach: teoria dla zastosowań” (wysokość grantu: 3 787 000 zł);
  • prof. dr hab. Karol Lesław Grela (Wydział Chemii UW) na realizację projektu pt. „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin” (wysokość grantu: 3 987 200 zł).

Równocześnie opublikowano listy rankingowe w ramach konkursu SONATA BIS 9. Skierowany jest on do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W dziewiątej edycji nagrodzono pięcioro naukowców z UW.

W ramach SONATA BIS 9 dofinansowanie otrzymali:

  • dr hab. Tomasz Jan Antosiewicz (Wydział Fizyki UW) na realizację projektu pt. „Nanooniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami” (wysokość grantu: 2 337 600 zł);
  • dr hab. Marta Bucholc (Wydział Filozofii i Socjologii UW) na realizację projektu pt. „Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne” (wysokość grantu: 2 462 240 zł);
  • dr Paweł Piotr Caputa (Wydział Fizyki UW) na realizację projektu pt. „Kwantowa Informacja w Kwantowych Teoriach Pola i Holografii: Dynamika i Złożoność” (wysokość grantu: 2 185 000 zł);
  • dr hab. Iwona Anna Chlebicka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW) na realizację projektu pt. „Zagadnienia o miarowych danych” (wysokość grantu: 1 875 000 zł);
  • dr hab. Magdalena Stobińska (Wydział Fizyki UW) na realizację projektu pt. „Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji” (wysokość grantu: 2 495 280).

UWERTURA  to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

W czwartej edycji UWERTURY grant otrzymała dr hab. Marta Szulkin z Centrum Nowych Technologii UW. Tytuł zgłoszonego przez nią projektu to „Źródła szybkiej adaptacji do środowisk miejskich”. Na jego realizację w Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive otrzymała 108 130 złotych dofinansowania.

Pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie NCN >>