Zakończył się projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki Doskonałość dydaktyczna uczelni realizowany na Uniwersytecie Warszawskim. Ponad 370 nauczycieli akademickich i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie procesu dydaktycznego na UW wzięło udział w szkoleniach podnoszących jakość kształcenia na uczelni.

W realizacji projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni wzięli udział eksperci reprezentujący rożne dziedziny i dyscypliny nauki, nauczyciele akademiccy o zróżnicowanym doświadczeniu dydaktycznym oraz przedstawiciele kadry zarządzającej jednostkami dydaktycznymi.

 

W wyniku projektu w Biurze Innowacji Dydaktycznych powstał Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia pełniący funkcję konsultacyjną i doradczą.

 

Utworzono również bazę dobrych praktyk, w tym innowacji dydaktycznych. Przygotowanie bazy zostało poprzedzone pogłębioną analizą dobrych praktyk z uczelni krajowych i zagranicznych z wykorzystaniem dostępnych źródeł oraz z wyjazdów studyjnych. Obecnie trwają prace nad udostępnieniem jej społeczności akademickiej UW.

 

Istotne dla doskonalenia procesu dydaktycznego było również wsparcie szkoleniowe nauczycieli akademickich dotyczące ich kompetencji nauczania oraz tworzenia i upowszechniania nowych narzędzi.

 

W ramach przedsięwzięcia zapewniono także wsparcie osobom administrującym, których praca związana jest z dydaktyką uczelni i obsługą studentów. Utworzono Platformę Współpracy Dziekanatów – kompleksowe źródło wiedzy, które m.in. gromadzi różnego rodzaju materiały związane z procesem dydaktycznym. Platforma ma być forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób pracujących w dziekanatach i sekcjach studenckich Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Seminarium dobrych praktyk

We wrześniu na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się pierwsze Międzyuczelniane Seminarium Dobrych Praktyk Dydaktycznych. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz UW, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy podzielili się m.in. swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie sukcesów, wyzwań, a także trudności związanych z wypracowaniem metod skutecznego wspierania studentów w procesie uczenia się.

 

W szkoleniach (łącznie 165 godzin dydaktycznych) uczestniczyło 377 pracowników naukowych i administracyjnych.

 

Koordynatorką przedsięwzięcia na UW była dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, pełnomocniczka rektora ds. jakości kształcenia.

 

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie Biura Innowacji dydaktycznych UW.