Jesienią Zespół Równościowy UW wraz z Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci rozpoczną badanie potrzeb rodziców na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku akademickim planowane jest również poszerzenie oferty antydyskryminacyjnych szkoleń i kursów, jak również przygotowanie rekomendacji dla środowiska naukowego na UW dotyczącego włączenia perspektywy płci do projektów i badań, kolejna seria spotkań w ramach „Sieci doktorantek” na UW i inne działania w obszarze równości.

– Zasada niedyskryminacji stanowi istotną część Europejskiej Karty Naukowca (EKN). Uczelnie przestrzegające zapisów Karty podejmują zobowiązanie, że nie będą w jakikolwiek sposób dyskryminować naukowców ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, religię lub wyznanie, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne czy status społeczny bądź materialny – mówi dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz., przewodnicząca Zespołu Roboczego UW ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Ważną kwestią poruszaną w Strategii HR Excellence in Research jest również równowaga płci. – Dlatego też uczelnie przestrzegające zasad EKN stawiają sobie za cel zapewnienie reprezentatywnej równowagi płci na każdym szczeblu kadry, w tym na poziomie opiekunów naukowych i menedżerów. Działania w tym kierunku zaczynają się od etapu rekrutacji i są kontynuowane w odniesieniu do kolejnych etapów kariery zawodowej, przy zapewnieniu odpowiednich kryteriów jakości i kwalifikacji – dodaje Anna Grędzińska, główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW.

 

Być rodzicem na UW

Jesienią Zespół Równościowy UW wraz z Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci rozpoczną przeprowadzanie badania potrzeb rodziców na Uniwersytecie Warszawskim. Badanie „Być rodzicem na UW” obejmie zarówno studentów, doktorantów, jak też pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych.

 

– Planujemy przeprowadzenie wywiadów grupowych, a także ogólnouniwersyteckiej ankiety oraz analizy dokumentów, praktyk i działań podejmowanych przez jednostki w obszarze dotyczącym wsparcia dla rodziców i osób mających zobowiązania opiekuńcze – mówi prof. Julia Kubisa.

 

W ramach badania analizie poddane zostaną m.in:

  • doświadczenie barier i trudności w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym;
  • kultura organizacyjna i atmosfera wokół rodzicielstwa na Uniwersytecie;
  • obowiązujące w jednostkach UW regulacje oraz stosowane praktyki, które dotyczą łączenia życia zawodowego z rodzinnym.

W odpowiedzi na zasygnalizowane podczas badania problemy i potrzeby zostaną opracowane rekomendacje mające na celu zwiększenie widzialności obowiązków opiekuńczych i możliwości wykorzystania praktycznych działań w obszarze work-life balance.

 

– Rodzicielstwo wiąże się z wyzwaniami w zakresie godzenia obowiązków opiekuńczych z pracą, dlatego też celem naszych działań jest wsparcie rodziców pracujących i studiujących na UW oraz zwiększenie świadomości społeczności uniwersyteckiej na problemy, z jakimi borykają się rodzice – dodaje Anna Grędzińska.

 

Wywiady pogłębione w ramach badania rozpoczną się w drugiej połowie października. Formularz zgłoszenia w nich udziału zostanie udostępniony w przyszłym miesiącu. Badanie ankietowe planowane jest na początek 2023 roku.

 

Równość, przeciwdziałanie dyskryminacji, poszanowanie różnorodności

W nadchodzącym roku akademickim planowane są również działania mające na celu wzrost świadomości i uwrażliwienie na problematykę równości, przeciwdziałania dyskryminacji oraz poszanowania różnorodności, w tym:

 

  • aktualizacja „Poradnika Antydyskryminacyjnego”

Przygotowany w 2017 roku poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, czym są dyskryminacja, stereotyp oraz uprzedzenia, jakie są prawne aspekty ochrony przed dyskryminacją osób studiujących oraz zatrudnionych na UW. Nowa wersja publikacji uwzględni zmiany instytucjonalne oraz nowe procedury obowiązujące na uczelni. Będzie zawierać aktualne informacje o instytucjach działających na Uniwersytecie, do których można zwrócić się o wsparcie i pomoc w przypadku dyskryminacji i nierównego traktowania.

 

  • modernizacja strony równościowej

Na UW od 2017 roku działa również równościowa strona uniwersytecka: rownowazni.uw.edu.pl. Zawiera kompleksowe i praktyczne informacje m.in. w zakresie tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub osobą pokrzywdzoną, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc. – Dokonujemy modernizacji strony, dzięki czemu ułatwione zostanie wyszukiwanie treści, a sposób ich prezentacji będzie lepiej dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na stronie będzie można znaleźć również informacje na temat bieżących wydarzeń poświęconych problematyce równości i różnorodności – mówi prof. Julia Kubisa.

 

Kursy i szkolenia

W najbliższym roku akademickim poszerzona zostanie oferta szkoleń, kursów i warsztatów na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji ich stosowania:

  • internetowy „Kurs na Równość” dla osób studiujących i pracujących (w wersji polskiej i angielskiej). Dotychczas ukończyły go ponad 4 tys. osób;
  • nowy internetowy kurs „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni” – dostępny od początku roku akademickiego 2022/2023 dla osób studiujących jako OGUN, w najbliższym czasie również dla osób pracujących na UW;
  • warsztaty rozwijające postawy równościowe (oddzielne edycje dla dydaktyków, administracji i studentów);
  • w zależności od zgłaszanych potrzeb prowadzone są również szkolenia równościowe i antydyskryminacyjne dedykowane poszczególnym wydziałom lub grupom.
Równość płci w projektach, badaniach i innowacjach

Planowane jest przygotowanie rekomendacji dla środowiska naukowego na UW dotyczącego włączenia perspektywy płci do projektów i badań. – Publikacja – skierowana zarówno do grantodawców, jak i grantobiorców – będzie zawierać definicje, praktyczne przykłady uwzględnienia kryterium płci, analizy problemu badawczego pod kątem równościowym czy wskaźniki równościowe. Rekomendacje będą dotyczyć także równościowej organizacji konkursów projektowych i grantowych, jak również równościowej oceny i ewaluacji tłumaczy Anna Grędzińska.

 

Kobieta w świecie nauki

– Od października ruszamy z kolejną serią spotkań w ramach „Sieci doktorantek” na UW. To działanie przeznaczone dla kobiet na wczesnych etapach karier naukowych, służące możliwości poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, podzielenia się problemami i wspólnego namysłu nad rozwiązaniami. Wybieramy sobie tematy, na które chcemy rozmawiać, wskazujemy, kogo widziałybyśmy jako gościnię/gościa. Nasza sieć jest horyzontalna – tłumaczy prof. Julia Kubisa.

 

Jak dodaje, działanie ma charakter szeroki i otwarty i jest nastawione na wzmacnianie doktorantek oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat strategii publikacyjnych, aplikowania o granty czy wyjazdów zagranicznych.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu IDUB.