W „Scientific Reports” ukazała się publikacja dotycząca nowej choroby – dziecięcego wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID-19 (PIMS). Współautorami pracy są naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Dziecięcy wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19, z ang. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C), w Polsce znany jest bardziej pod akronimem PIMS – Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome. Nasilony proces zapalny obejmuje cały organizm średnio cztery tygodnie po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem PIMS jest ostra niewydolność serca i tętniaki tętnic wieńcowych.

 

Na początku grudnia zespół z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspomagany przez lekarzy i naukowców z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu czy Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, opublikował na łamach „Scientific Reports” wyniki wspólnych badań dotyczących tej choroby. Praca pt. „Distinct characteristics of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children in Poland” opisuje przebieg choroby w populacji 274 dzieci z PIMS w Polsce. Tym samym naukowcy z Polski zaprezentowali najliczniejszą po USA i Wielkiej Brytanii bazę przypadków PIMS na świecie.

 

– Przygotowując założenia bazy danych, aktualizując przyjęty model statystyczny ich analizy oraz przygotowując publikację, działaliśmy w warunkach nieomal real time – nowe przypadki pacjentów były wprowadzane przez lekarzy z całego kraju równolegle z opracowywaniem populacyjnych cech kohorty – wskazuje dr Catherine Suski-Grabowski z ICM UW.

 

Autorzy w swojej publikacji zwracają uwagę na odmienne tło etniczne opisanej grupy pacjentów w porównaniu z raportami z innych krajów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom statystycznym naukowcy wyodrębnili również cechy diagnostyczne PIMS związane z cięższym przebiegiem choroby, obecne już przy przyjęciu do szpitala.

 

Kolejnym krokiem w kierunku lepszego poznania PIMS jest przeprowadzenie badań genomicznych, mających określić, czy istnieją genetyczne oraz immunologiczne predyspozycje do rozwinięcia tego poważnego powikłania po zakażeniu SARS-CoV-2.

 

– Równolegle, dla wybranej grupy pacjentów, są prowadzone analizy proteomiczne osocza. Mamy nadzieję, że analizy multi-omiczne wraz z uwzględnieniem podłoża klinicznego, epidemiologicznego i środowiskowego pozwolą sprecyzować obraz choroby – wyjaśnia dr Catherine Suski-Grabowski.

 

Dalsze badania są realizacją projektu pt. „Identyfikacja czynników genetycznych aktywacji syndromu PIMS w Polsce” i zostały sfinansowane w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Beneficjentami grantu są Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny; w projekcie uczestniczy także Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ludwikowska, K.M., Okarska-Napierała, M., Dudek, N. et al. „Distinct characteristics of multisystem inflammatory syndrome in children in Poland”. Sci Rep 11, 23562 (2021).

Wśród autorów publikacji są naukowcy z ICM UW:

  • dr Aneta Afelt,
  • dr Miron Bartosz Kursa,
  • Krzysztof Piotr Piwoński,
  • dr Catherine Suski-Grabowski.
Krajowy rejestr chorób zapalnych dzieci

Od maja 2020 roku prowadzony jest w Polsce krajowy rejestr chorób zapalnych dzieci. Jest on elementem projektu badawczego MOIS-CoR (ang. Multiorgan Inflammatory Syndrome COVID-19 Related), zainicjowanego przez lekarzy z dwóch ośrodków klinicznych – Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – objętego patronatem Krajowego Konsultanta Pediatrii. Do pracy przy rejestrze dołączyli również naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniach ICM UW – WUM – UWM uczestniczą już 42 szpitale w Polsce.

 

Strona projektu: https://pimsudzieci.pl/.