Rada Naukowa Południowego Uniwersytetu Federalnego (SFedU) w Rostowie nad Donem zdecydowała o przyznaniu tytułu doktora honoris causa dr. hab. Hieronimowi Grali z Wydziału „Artes Liberales” UW. Uroczystość wręczenia doktoratu odbędzie się w Rosji najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.

W związku ze stanowiskiem The Russian Rectors’ Union, dotyczącym wojny w Ukrainie, dr hab. Hieronim Grala wydał 7 marca 2022 roku publiczne oświadczenie, rezygnując z tytułu doktora honoris causa Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rostowie (SFedU) i profesury honorowej w Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa. Zrezygnował także z udziału we wszystkich radach i kolegiach redakcyjnych rosyjskich periodyków, których był członkiem, oraz z udziału w towarzystwach naukowych. Złożył też wszystkie swoje rosyjskie odznaczenia państwowe.

 

Pełne oświadczenie dr. hab. Hieronima Grali znajduje się na jego profilu na Facebooku >>

Przyznanie honorowego doktoratu dr. hab. Hieronimowi Grali przez Radę Naukową Południowego Uniwersytetu Federalnego (SFedU) w Rostowie nad Donem jest wyrazem uznania zarówno dla jego osiągnięć badawczych w zakresie studiów nad dziejami Rusi i Rosji oraz stosunków polsko-rosyjskich, jak i podjętych przez badacza wysiłków na rzecz dialogu naukowego i kulturowego między Polską a Federacją Rosyjską, jak i w szczególności między Uniwersytetem Warszawskim a Południowym Uniwersytetem Federalnym.

 

− Wyróżnienie to posiada wymiar szerszy. W okresie potężnych napięć politycznych ważna i ceniona uczelnia rosyjska, konsekwentnie odwołująca się do sukcesji Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego jako swego rzeczywistego protoplasty, przyznaje najważniejsze swoje wyróżnienie uczonemu z Polski, akcentując przy tym mocno swe związki z naszą Alma Mater – mówi badacz.

 

Dr hab. Hieronim Grala jest historykiem, znawcą historii Rusi i Rosji wczesnonowożytnej oraz historii Bizancjum, Petersburga i petersburskiej Polonii. Od 10 lat obejmuje stanowisko profesora honorowego Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa. Od 2015 roku jest członkiem honorowym Akademii Dziennikarstwa Kazachstanu, a od 2016 do 2019 roku był członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

 

Jest autorem publikacji naukowych dotyczących historii średniowiecznej i nowożytnej Europy Wschodniej. Założył i kieruje serią „Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec.”. Jest głównym redaktorem encyklopedii internetowej „Polski Petersburg”, afiliowanej przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Od 2011 roku kieruje Komisją „Polono-Russica” − wielopłaszczyznową platformą badawczą dotyczącą problematyki źródłoznawczej i edytorskiej. Historyk zasiada też w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych, tj.: „Rossijska istoria/Russian History” (RAN), „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana” i „The New Past”.

 

Od 2000 do 2009 roku pracował w służbie dyplomatycznej. Był I radcą Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, a także dyrektorem Instytutu Polskiego w Petersburgu (2000-2005) oraz dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie (2005-2009).

 

Historyka wielokrotnie wyróżniano odznaczeniami państwowymi. Otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi „za zasługi dla promocji kultury polskiej” oraz Odznakę Honorową Sybiraka.