Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów dwóch konkursów: SHENG 2 na wspólne badania naukowców z Polski i Chin oraz MINIATURY 5, w którym można ubiegać się o środki finansowe m.in. na badania pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe. Wśród nagrodzonych są pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego.

SHENG 2 to międzynarodowy konkurs, w którym są oceniane polsko-chińskie projekty badawcze dotyczące nauk o życiu i wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych oraz nauk społecznych. Wyróżnione badania będą prowadzone w obu krajach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej.

 

Konkurs jest organizowany we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China, zgodnie z procedurą oceny równoległej. W tej edycji finansowanie przyznano 18 projektom, dwóm z UW. Łączny budżet przyznanych grantów na polską część badań wynosi prawie 28 mln zł.

 

Otrzymane środki naukowcy będą mogli przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

 

Laureaci konkursu SHENG 2 z UW:

prof. Joanna Kufel z Wydziału Biologii jest kierownikiem nagrodzonego projektu „Badanie mechanizmów regulacji transkrypcji u Arabidopsis”. Po stronie chińskich naukowców badania będzie nadzorował dr Xiaofeng Fang z Tsinghua University. Na realizację tego projektu polskiemu wnioskodawcy przyznano  2 715 200 zł.

− Wyniki badań pozwolą szczegółowo opisać funkcje białek XRN3, DXO1 i RSA1 w regulacji transkrypcji i określić rolę zjawiska LLPS w tym procesie, a tym samym znacząco poszerzą obecny stan wiedzy na temat najbardziej podstawowych zjawisk leżących u podłoża funkcjonowania żywych komórek – wyjaśnia prof. Joanna Kufel.

Więcej o badaniach

 

dr hab. Sebastian Kmiecik z Wydziału Chemii otrzyma 1 918 816 zł na realizację projektu „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych”. Po stronie partnerów z Chin badaniami pokieruje prof. Sheng-You Huang z Huzhong University of Science and Technology.

−  Rezultaty badań zostaną udostępnione społeczności naukowej w postaci publicznie dostępnych usług internetowych i samodzielnych aplikacji przeznaczonych do wykorzystania na zwykłych komputerach lub superkomputerach do masowych obliczeń. (…) Spodziewamy się, że projekt dostarczy nowych, wydajnych narzędzi i danych do projektowania nowych leków oraz głębszego zrozumienia mechanizmów życiowych – wyjaśnia dr hab. Sebastian Kmiecik.

Więcej o badaniach

Miniatura 5 i sześcioro nagrodzonych

Narodowe Centrum Badań rozstrzygnęło także kolejną edycję konkursu MINIATURA 5. O granty mogą ubiegać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku, nie kierowali i nie kierują projektami badawczymi finansowanymi ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu laureaci konkursu będą mogli rozpocząć badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne. W tej edycji finansowanie przyznano 108 projektom na łączną kwotę ok. 4 mln zł. Dofinansowanie otrzymało sześcioro naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Laureaci konkursu MINIATURA 5 z UW:
  • dr Monika Stobiecka z Wydziału „Artes Liberales” – otrzyma 16 053 zł na badania poświęcone roli teorii archeologii w badaniach sztuki współczesnej na podstawie wybranych dzieł polskich i europejskich powstałych od 2000 roku;
  • dr Justyna Łukaszewska-Bezulska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – uzyska finansowanie w wysokości 15 290 zł na prowadzenie badań dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzi podtrzymywania i kreowania kapitału społecznego wybranych grup migrantów;
  • dr Olga Stasyuk z Wydziału Chemii – otrzyma 33 275 zł na wyjazd badawczy związany z projektem „Metalopeptydy jako katalizatory w reakcji utleniania wiązania C-H”;
  • dr Ewa Poniecka z Wydziału Biologii − uzyska finansowanie w wysokości 49 705 zł na badania o bioróżnorodności psychrofili w dobie zmian klimatu na przykładzie znikających lodowców w Turcji;
  • dr Paweł Rogowski z Wydziału Biologii – na badania kinetyki enzymatycznej fotosystemu I uzyska finansowanie w wysokości 48 070 zł;
  • dr Robert Rybski z Wydziału Prawa i Administracji − otrzyma 21 242 zł na wyjazd badawczy związany z projektem „Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin w niemieckim systemie prawnym z perspektywy zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności, źródeł finansowania oraz bezpieczeństwa państwa”.

Pełne listy laureatów konkursu SHENG 2 i MINIATURA 5 znajdują się na stronie NCN.