Na początku kwietnia wygasł mandat jednego senatora UW. W związku z tym Uczelniana Komisja Wyborcza zarządziła wybory uzupełniające. Odbyły się 12 czerwca w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Nowym członkiem Senatu UW została dr Mirella Kurkowska z Centrum Europejskiego.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z organów kolegialnych uczelni. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem UW do jego kompetencji należy przede wszystkim wydawanie uchwał, w szczególności tych dotyczących Statutu UW, a także, opracowanych przez rektora, misji i strategii rozwoju uczelni, planu rzeczowo-finansowego oraz inwestycyjnego. Senat zatwierdza też m.in. roczne sprawozdania rektora UW z działalności uczelni, określa kierunki studiów i efekty kształcenia, jak również nadaje tytuł „doktora honoris causa” oraz „Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego”. Szczegółowe kompetencje tego i pozostałych organów uczelni przedstawione są w Statucie UW.

 

Trwająca kadencja Senatu UW kończy się w 2020 roku. Wygaśnięcie mandatu jednego jego członka spowodowało zarządzenie wyboru uzupełniającego. Zgodnie z uchwałą UKW odbyły się one 12 czerwca w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Wyboru dokonali uczestnicy posiedzenia Kolegium Elektorów UW. Kandydatów na przedstawicieli do Senatu UW można było zgłaszać spośród grupy – innych niż samodzielni – nauczycieli akademickich.

 

Wśród nich znaleźli się:

 • mgr Piotr Bachtin (Wydział Orientalistyczny),
 • dr Patrycja Chodnicka-Jaworska (Wydział Zarządzania),
 • dr Bogdan Dziobkowski (Wydział Filozofii i Socjologii),
 • dr Wojciech Figiel (Wydział Lingwistyki Stosowanej),
 • dr Katarzyna Gieczewska (Wydział Biologii),
 • dr inż. Radosław Kamiński (Wydział Chemii),
 • dr Mirella Kurkowska (Centrum Europejskie),
 • dr Tomasz Lasocki (Wydział Prawa i Administracji),
 • dr Ewa Malinowska (Wydział Psychologii),
 • dr Renata Siuda-Ambroziak (Instytut Ameryk i Europy),
 • dr Grażyna Strzelecka (Wydział Neofilologii),
 • dr Katarzyna Szumlewicz (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji),
 • dr Łukasz Szurmiński (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii),
 • dr Michał Tomza (Wydział Fizyki),
 • dr Agata Wdowik (Wydział Polonistyki),
 • dr Łukasz Zamęcki (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych),
 • dr Daniel Zaszewski (Wydział Geologii).

Spotkanie z kandydatami na członków Senatu UW odbyło się 3 czerwca w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego. Podczas zebrania prowadzonego przez przewodniczącego UKW kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swoich programów działań.

 

W wyniku wyborów nowym członkiem Senatu UW została dr Mirella Kurkowska z Centrum Europejskiego UW.

 

Kadencja członków Senatu UW wybranych w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem kadencji osób, których mandat wygasł.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UKW.