Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze. W sześciu spośród dwudziestu ośmiu badań, którym NCN przyznało finansowanie, będą uczestniczyć naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie badania będą realizowane we współpracy badaczy z Polski i Norwegii.
Projekty zakwalifikowane do finansowania, w których uczestniczą naukowcy z UW

Nauki humanistyczne:

  • „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”, kierownik: dr hab. Ewa Haman, Uniwersytet Warszawski, partnerzy: Oslo Metropolitan University, University of Oslo;
  • „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300 r.”, kierownik: dr Grzegorz Pac, Uniwersytet Warszawski, partner: University of Oslo;
  • „Równość w realizacji aspiracji”, kierownik: dr hab. Joanna Tyrowicz, Uniwersytet Warszawski, partnerzy: Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME), Norwegian School of Economics (NHN).

 

Nauki o życiu:

  • „Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach”, kierownik: prof. Andrzej Dziembowski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, partnerzy: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, University of Bergen.

 

Nauki ścisłe i techniczne

  • „Wczesny wszechświat: teoria i eksperymenty akceleratorowe w poszukiwaniu rozwiązania jego zagadek”, kierownik: prof. Stefan Pokorski, Uniwersytet Warszawski, partner: University of Bergen;
  • „Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów”, kierownik: dr hab. Seweryn Kowalski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, partnerzy: University of Bergen, Western Norway University of Applied Sciences, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, University of Oslo.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez naukowców z Polski i Norwegii. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniona w polskiej instytucji badawczej, a liderem norweskiej części badań musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Projekty powinny trwać dwa lub trzy lata.

 

Badania realizowane w ramach partnerstwa są w 85 procentach współfinansowane z funduszy norweskich (Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021). Konkurs kierowany jest przede wszystkim do naukowców zajmujących się badaniami polarnymi i z zakresu nauk społecznych. NCN ogłosiło konkurs 17 czerwca 2019 roku.

 

W konkursie zostało złożonych 305 wniosków, a do finansowania zostało zakwalifikowanych 28 projektów. Wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów, a w ocenie nie mogli brać udziału badacze z Polski i Norwegii.

 

Pełna lista laureatów konkursu oraz opisy badań są dostępne na stronie NCN.