3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. Jego członkowie wskazali trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu w kadencji 2020-2024.

We wtorek 3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. W głosowaniu indykacyjnym zostali wyłonieni kandydaci na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2020-2024. W dalszej rywalizacji mogą liczyć się trzy osoby. Każda z nich przekroczyła wymagany próg – uzyskała minimum 10% głosów elektorskich.

Kandydaci na rektora UW wskazani przez Kolegium Elektorów:

– prof. Alojzy Nowak – 221 głosów

– prof. Andrzej Tarlecki – 146 głosów

– prof. Paweł Strzelecki – 96 głosów

 

Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 >>

Do udziału w głosowaniu zasadniczym wymagane jest złożenie przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby został wybrany. Termin złożenia takiego oświadczenia to trzy dni od ogłoszenia wyników głosowania indykacyjnego.

 

Kolegium Elektorów UW

Kolegium Elektorów to, obok Rady Uczelni, jeden z organów upoważnionych do wskazania kandydatów na rektora UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej liczy 389 członków. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności Uniwersytetu: nauczycieli akademickich oraz pracowników nieakademickich (łącznie 311 osób), studentów (73 osoby) i doktorantów (5 osób).

We wtorkowym głosowaniu indykacyjnym wzięło udział 368 elektorów. Głosy ważne oddało 368 elektorów.

 

Każdy z elektorów mógł wpisać na karcie do głosowania nazwiska maksymalnie dwóch kandydatów.

 

Kolejne etapy wyborów rektora UW

Drugim z organów upoważnionych do wskazywania kandydatów na rektora UW jest Rada Uczelni. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, wskazuje ona dwóch kandydatów. Rada Uczelni ma czas do 11 marca na zgłoszenie Senatowi swoich kandydatów na rektora.

 

Kandydaci na rektora, wskazani przez Kolegium Elektorów i Radę Uczelni, podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. Posiedzenie Senatu w tej sprawie odbędzie się 18 marca. 30 marca z inicjatywy Uczelnianej Komisji Wyborczej zostanie zorganizowane spotkanie przedwyborcze z kandydatami na rektora. W debacie będzie mógł wziąć udział każdy członek społeczności akademickiej UW.

 

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 odbędzie się 22 kwietnia.

 

Za organizację wyborów na UW odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza.

Rektorem UW może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 24. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

 

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>

 

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024, jak również listę osób, które wyraziły zainteresowanie kandydowaniem na rektora UW znaleźć można w zakładce „Wybory 2020” na stronie UW >>