Uniwersytet Warszawski Wymiana akademicka

Wymiana zagraniczna studentów, doktorantów i pracowników UW odbywa się w ramach:

W marcu 2021 roku rozpoczął się kolejny etap programu Erasmus+, który będzie funkcjonował w latach 2021–2027. Nowa edycja unijnego programu, podobnie jak ta przypadająca na lata 2014-2020, działa na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ daje studentom możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz umożliwia odbycie praktyk m.in. w ośrodkach kultury, muzeach, kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych czy też przedsiębiorstwach. Z możliwości wyjazdu korzystają też pracownicy. Ci, którzy zajmują się dydaktyką, mogą poprowadzić za granicą wykłady, a osoby z uczelnianej administracji mają okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca na innych uczelniach.

 

W grudniu 2020 roku Komisja Europejska przyznała UW Kartę Uczelni Erasmus, dającą prawo ubiegania się o fundusze unijne z programu Erasmus+ w latach 2021-2027. Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwia instytucjom szkolnictwa wyższego składanie wniosków oraz udział w działaniach dotyczących uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+.

 

Uniwersytet realizuje w ramach programu projekty: „Mobilność edukacyjna z krajami programu” oraz „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi”. Ten drugi obejmuję wymianę studentów i pracowników z uczelniami z Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chin, Czarnogóry, Filipin, Gruzji, Kanady, Korei Południowej, Indonezji, Iranu, Iraku, Izraela, Japonii, Jordanii, Kanady, Nepalu, Palestyny, Rosji, RPA, Serbii, Tajwanu, Ukrainy, USA, Wietnamu.

 

Uczelnie spełniające wymogi udziału w programie Erasmus+ mogą ubiegać się o dodatkowe środki na mobilność. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, przyznaje finansowanie z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Uniwersytet prowadzi wymianę w ramach obu ścieżek.

 

  • umów bilateralnych

UW ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z ponad 500 instytucjami z ponad 80 krajów. Większość z nich dotyczy wymiany studentów, doktorantów i pracowników. W roku akademickim 2019/2020 z wymiany na podstawie umów o bezpośredniej współpracy do marca 2020 r. skorzystało 436 osób.

 

Wyjazdy doktorantów są możliwe dzięki środkom z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoranci mogą otrzymać wsparcie na wyjazdy w celach naukowych lub dydaktycznych, które trwają od 14 do 28 dni.

 

Również w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego jednostki prowadzące studia mogą ubiegać się o zatrudnienie wykładowcy z zagranicy na stanowisku wykładowcy wizytującego.

 

Stypendia koordynowane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

Wymiana krajowa − program MOST

Na europejskim programie stypendialnym Erasmus wzorowany jest jego krajowy odpowiednik, czyli program MOST. Daje on studentom oraz doktorantom możliwość spędzenia jednego lub dwóch semestrów studiów na jednej z 29 polskich uczelni. Jednym z największych atutów programu jest to, że stypendysta MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Rekrutacja odbywa się przez internet.

 

UW jest jedną z najchętniej odwiedzanych uczelni przez stypendystów MOST-u. W 2020 roku o przyjazd na UW wnioskowało 13 studentów. W 2019 roku złożono 93 wnioski. Spadek liczby aplikacji był związany z sytuacją epidemiczną.

Wymiana zagraniczna w liczbach

1,2 tys. osób z UW wyjechało w 2020 roku w celach naukowych za granicę (do jednego roku akademickiego)

3,8 tys. osób z zagranicy przyjechało w 2020 roku na UW

3,8 tys. obcokrajowców wśród studentów i doktorantów

2,9 tys. na studiach długoterminowych zakończonych dyplomem

867 stypendystów np. w ramach programu Erasmus

 

Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektora UW.