Centrum Pomocy Psychologicznej

Udziela pomocy osobom doświadczającym różnorodnych problemów, np. trudności w nauce, kryzysowych sytuacji życiowych, czy też zmagającym się z lękiem, obniżonym nastrojem, zaniepokojonym pandemią. CPP prowadzi bezpłatne poradnictwo psychologiczne; psychoterapię krótkoterminową; psychoedukację. W czasie epidemii COVID-19 CPP udziela konsultacji również w formie zdalnej.

 

www.cpp.uw.edu.pl

cpp@psych.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Wspiera studentów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz tych, którym stan zdrowia utrudnia studiowanie w standardowym trybie. Studenci mogą otrzymać m.in. pokój w akademiku dostosowany do ich potrzeb lub skorzystać z pomocy asystentów, transportu, usług tłumaczy języka migowego czy zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Można też wypożyczyć specjalistyczny sprzęt komputerowy, notesy brajlowskie, programy udźwiękawiające i powiększające lub systemy wspomagające słyszenie. BON opiniuje m.in. zmiany w organizacji studiów, urlopy zdrowotne i zmiany form egzaminów.

 

www.bon.uw.edu.pl

bon@uw.edu.pl

 

Ombudsman

Wspiera studentów, doktorantów i pracowników w rozwiązywaniu konfliktów oraz dba o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać osoby indywidualne – pracownicy, doktoranci i studenci – oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, a także organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

 

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

  • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
  • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
  • na wniosek rektora;
  • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
  • z własnej inicjatywy.

 

www.ombudsman.uw.edu.pl

ombudsman@uw.edu.pl

 

E-mail interwencyjny

Członkowie społeczności akademickiej, którzy czują się pokrzywdzeni naruszeniem ich praw oraz wolności obywatelskich i w związku z tym potrzebują pomocy prawnej, mogą mailowo wysłać zgłoszenie na adres: interwencjauw[at]adm.uw.edu.pl.  Należy opisać konkretną sytuację i wskazać, jakiego typu pomocy oczekują. Odpowiedź na temat możliwych sposobów dalszego wsparcia prawnego zostanie przesłana w ciągu 24 godzin. W tego typu sprawach można też zwrócić się do Ombudsmana.

 

 

Główny specjalista ds. równouprawnienia

Zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na UW. Osoba pełniąca to stanowisko współpracuje z Komisją Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Każdy, kto był świadkiem bądź doświadczył dyskryminacji lub nierównego traktowania może zgłosić zdarzenie bezpośrednio do członków Komisji lub do głównego specjalisty ds. równouprawnienia, który następnie przekaże sprawę do rozpatrzenia.

 

Główną specjalistką ds. równouprawnienia na UW jest Anna Grędzińska.

 

Sprawami związanymi z edukacją w zakresie równouprawnienia zajmuje się główna specjalistka ds. edukacji i badań równościowych dr hab. Julia Kubisa prof. UW.

 

www.rownowazni.uw.edu.pl

rownouprawnienie@uw.edu.pl

 

Akademicka Poradnia Prawna

Doradcy pracujący w Poradni – studenci ostatnich lat, absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW – udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach typowo akademickich  (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej), a także z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Poradnia kieruje swoją ofertę do studentów warszawskich uczelni. Warunkiem udzielenia porady jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu poświadczającego status studenta. W związku z pandemią COVID-19 porady udzielane są za pośrednictwem internetu. Aktualne informacje o godzinach i formie przyjęć znajdują się na stronie internetowej Poradni oraz na profilu FB Akademickiej Poradni Prawnej.

 

www.akademickaporadniaprawna.pl

biuro@akademickaporadniaprawna.pl

 

Klinika Prawa UW

Klinika Prawa UW, czyli Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy WPiA UW, to zespół studentów ostatnich lat, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W ramach Kliniki działają sekcje prawa pracy, cywilnego, karnego („ofiary przemocy i dyskryminacji”, „tymczasowo aresztowani”, „redukcja szkód”, „niewinność”), praw człowieka („uchodźcy”), medycznego („cywilna”, „karna i odpowiedzialność zawodowa”), a także administracyjnego.

 

Pomoc prawna udzielana jest przez studentów, których pracę nadzorują  koordynatorzy – osoby z doświadczeniem w konsultacjach prawniczych. Klinika Prawa stwarza studentom okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w udzielaniu porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych, a osobom w trudnej sytuacji materialnej daje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy. Na spotkanie można umówić się osobiście, drogą mailową lub telefoniczną.  W okresie pandemii porady będą udzielane mailowo oraz listownie.

 

www.wpia.uw.edu.pl/klinika-prawa

klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW

Jest to centrum wykorzystujące techniki mediacji oraz inne polubowne metody rozwiązywania sporów. Jego celem jest promowanie kultury rozwiązywania konfliktów. Zespół CRSiK prowadzi działalność edukacyjną i badawczą, a także praktykę z zakresu mediacji, moderacji oraz zarządzania konfliktem, w tym bezpłatne mediacje akademickie z udziałem pracowników i studentów UW w sporach wynikających z pracy i nauki na uczelni.

 

www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

mediacje@uw.edu.pl

Welcome Point

Welcome Point wspiera zagranicznych studentów, doktorantów, pracowników UW oraz gości przyjeżdżających na uczelnię, zarówno na początku, jak i w trakcie pobytu w Warszawie. Zespół Welcome Point odpowiada na pytania dotyczące spraw związanych z Uniwersytetem, studiami, legalizacją pobytu i życiem codziennym lub przekazuje kontakt do innych uniwersyteckich jednostek i biur. Ściśle współpracuje m.in. z Biurem ds. Rekrutacji, Biurem Współpracy z Zagranicą oraz Biurem ds. Pomocy Materialnej.

 

www.welcome.uw.edu.pl

welcome@uw.edu.pl