Uniwersytet Warszawski ubiega się o odnowienie wyróżnienia „HR Excellence in Research”. 24 października na UW odbyła się wizyta zespołu ekspertów z Komisji Europejskiej, którzy spotkali się z członkami społeczności uczelni i przedstawili wstępną ocenę działań prowadzonych na UW.

Zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks) są kluczowe dla UW, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach Statutu uczelni. Są one nieodłącznie związane z długoterminową strategią UW, koncentrującą się na ugruntowaniu pozycji uznanego na arenie międzynarodowej Uniwersytetu, z wysoką pozycją w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

W celu odnowienia prawa do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research” Uniwersytet Warszawski złożył do Komisji Europejskiej w lutym 2022 roku „Strategię HR dla Naukowców” (HRS4R), zawierającą analizę luk pomiędzy dzisiejszymi praktykami uczelni a zapisami Karty i Kodeksu, „Ocenę okresową wraz z Planem Działania na lata 2022–2027” oraz „Kwestionariusz OTM Recruitment”.

 

Ocena wniosku

Jednym z etapów procesu odnowienia wyróżnienia „HR Excellence in Research” jest ewaluacja wniosku dokonywana przez ekspertów z Komisji Europejskiej. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami władz uczelni, naukowców, doktorantów i pracowników administracyjnych ocenią oni m.in. jakość postępu, mocne i słabe strony strategii HR czy starania instytucji zmierzające do zapewnienia zasad Karty i Kodeksu w zakresie aspektów etycznych, równościowych i zawodowych, warunków pracy, rozwoju i szkoleń, a także mobilności.

 

Wizyta jest dla Uniwersytetu okazją do zaprezentowania swojej pracy i osiągnięć oraz otrzymania informacji zwrotnej od zewnętrznych ekspertów, w tym sugestii zmian i ulepszeń.

 

24 października eksperci Komisji Europejskiej spotykali się z osobami pracującymi na UW: doktorantkami i doktorantami, osobami ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i tytułem profesora, by rozmawiać o możliwościach rozwoju naukowego, doświadczeniach mobilności czy UW jako miejscu pracy. Rozmawiali także z dyrektorami szkół doktorskich o warunkach pracy naukowej i możliwościach wsparcia dla osób pracujących nad rozprawami doktorskimi, a także z przedstawicielami Biura Współpracy z Zagranicą i Biura Międzynarodowych Programów Badawczych o umiędzynarodowieniu. Spotkali się również z rzeczniczką akademicką, członkinią Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz Zespołem Równościowym – czyli osobami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji i mobbingowi na UW.

 

Podczas wizyty Komitet Sterujący wraz z Zespołem Roboczym ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zaprezentowały dotychczasowe działania w zakresie wdrażania strategii „HR Excellence in Research” oraz planów na najbliższe lata.

 

Pod koniec wizyty komisja ekspercka przedstawiła wstępną ocenę działań prowadzonych na UW oraz rekomendacje.

 

Oficjalna decyzja Komisji Europejskiej na temat odnowienia wyróżnienia „HR Excellence in Research” pojawi się za kilka tygodni.