Ok. 8000 wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników oraz blisko 5500 przyjazdów. Niemal 70 projektów o łącznej wartości blisko 55 mln euro dotyczących mobilności, metod i treści kształcenia oraz zarządzania uczelnią. Tak liczbowo można podsumować 6-letni udział UW w programie Erasmus+. Za osiągnięcia i aktywność w Programie uczelnia otrzymała nagrodę specjalną w kategorii szkolnictwo wyższe podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus+ to realizowany w latach 2014-2020 unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Dzięki niemu studenci, doktoranci i absolwenci mogą wyjechać na część studiów lub praktykę za granicę. Z możliwości wyjazdu korzystają też pracownicy. Ci, którzy zajmują się dydaktyką, mogą poprowadzić zajęcia w zagranicznych instytucjach, a osoby niebędące nauczycielami akademickimi mają okazję zapoznać z rozwiązaniami uczelni partnerskich i podzielić się doświadczeniami.

 

Realizacja programu wiąże się jednak nie tylko z indywidualnymi korzyściami dla studentów, doktorantów i pracowników. Wpływa również na rozwój całego uniwersytetu.

 

Coroczna, prawie 1500-osobowa grupa studentów wyjeżdżających na studia czy praktykę, oraz kształcenie ok. 850 studentów z zagranicy przyczyniły się do wdrożenia przez Uniwersytet innowacyjnych rozwiązań informatycznych, wspierających organizację mobilności, zarządzanie przyznanymi na nią milionami euro, przejrzystość procesów decyzyjnych oraz jakość usług. Mam tu na myśli choćby elektroniczne porozumienie o programie studiów – Learning Agreement – wyjaśnia Erasmusową unikatowość Sylwia Salamon, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UW oraz uczelniany koordynator programu.

 

Dedykowane rozwiązania informatyczne przygotowane przez UW na potrzeby Erasmus były pionierskie w skali krajowej. Zostały też wdrożone jako jedne z pierwszych w Unii Europejskiej. – Komisja Europejska zdecydowała na przykład, że elektroniczne porozumienie o programie studiów będzie obowiązkowe dla wszystkich uczestników programu w następnej jego edycji w latach 2021-2027. Erasmus na UW już dawno jest cyfrowy pod tym względem – dodaje Sylwia Salamon.

 

To ona jako przedstawicielka UW i uczelniany koordynator programu Erasmus+ odebrała przyznaną Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nagrodę specjalną za całokształt działań uczelni w ramach Projektów Mobilności oraz Partnerstw Strategicznych w latach 2014-2020. Wyróżnienie zostało wręczone podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się 2 października.

 

UW już wcześniej był laureatem kilku nagród w konkursie EDUInspiracje (2013, 2017, 2018). Za aktywny udział w projektach Erasmus wspierających mobilność studentów, doktorantów i pracowników w celach edukacyjnych i szkoleniowych otrzymał też m.in. przyznawane przez Komisję Europejską wyróżnienie za wzorcowe wdrażanie zasad ujętych w Karcie Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego – Erasmus Charter for Higher Education – ECHE (2016), Złotego Erazma z okazji obchodów 20-lecia programu Erasmus za największą liczbę wyjeżdżających studentów, doktorantów i pracowników w latach 1998-2010 oraz za wprowadzenie zmian instytucjonalnych i zmian w wizerunku uczelni, wynikających z udziału w programie (2012) czy wyróżnienie „Erasmus Success Story – Erasmusowa Historia Sukcesu”, przyznane jako jedynej polskiej uczelni za realizację programu w latach 2000-2006 (2007).

ERASMUS+ NA UW W LATACH  2014–2020 w skrócie
 • prawie 6000 wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów;
 • ponad 2000 wyjazdów pracowników;
 • 5500 przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników z uczelni zagranicznych;
 • niemal 70 projektów dotyczących treści i metod kształcenia oraz zarządzania uczelnią o łącznej wartości 55 mln euro (wykaz projektów finansowanych z funduszy ERASMUS lub PO WER, w których UW jest uczelnią koordynującą lub uczelnią partnerską >>);
 • współpraca z ok. 600 uczelniami zagranicznymi i trwałe partnerstwa strategiczne (np. Sojusz 4EU+);
 • aktywny udział Erasmus Student Network – Sekcji UW w opiece nad przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi studentami oraz w inicjatywach promujących UW;
 • codzienna współpraca BWZ z ok. 85 koordynatorami ds. mobilności na wydziałach;
 • aktywny udział UW w strategicznych projektach Komisji Europejskiej (EWP – Erasmus Without Paper; OLA – Online Learning Agreement) ;
 • przeprowadzone przez UW szkolenia dla pracowników działów współpracy z zagranicą kilkunastu polskich uczelni korzystających z systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) zrzeszonych w MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji) oraz dla pracowników Narodowej Agencji Programu Erasmus+;
 • organizacja wyjazdu na studia lub praktykę 10 osób ze znacznym lub bardzo dużym stopniem niepełnosprawności;
 • wpływ Programu na umiędzynarodowienie UW i widoczność na arenie międzynarodowej.