Narodowe Centrum Nauki przygotowało statystyki dotyczące grantów przyznanych w latach 2011-2019. Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród beneficjentów konkursów NCN. Uzyskał 2 247 grantów, na łączną kwotę 977,7 mln zł.

Opublikowane przez Narodowe Centrum Nauki zestawienia pokazują aktywność uczelni i innych ośrodków w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla projektów naukowych, od momentu powstania NCN do końca 2019 roku. Dane zostały ujęte w tabelach z podziałem na panele dziedzinowe, w ramach których jednostki składały swoje propozycje badawcze, a także z podziałem na dyscypliny naukowe.

UW w latach 2011-2019 uzyskał 2 247 grantów NCN, na łączną kwotę 977,7 mln zł, w tym:
  • 1 077 grantów (297 mln zł) w ramach grupy HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
  • 340 grantów (226,9 mln zł) w ramach grupy NZ – nauki o życiu
  • 830 grantów (453,8 mln zł) w ramach grupy ST – nauki ścisłe i techniczne

Grupy nauk dzielą się na poszczególne panele, w ramach których przyznawane są granty. Statystyki dotyczące aktywności beneficjentów w poszczególnych panelach dostępne są w tabelach na stronie NCN.

Udział UW w konkursach NCN w latach 2011-2019 wg dyscyplin naukowych

Tabela zawiera dane dotyczące liczby złożonych wniosków, pozyskanych grantów, współczynnika sukcesu oraz przyznanej kwoty dofinansowania projektów.

 

 

Statystyki dotyczące aktywności beneficjentów wg poszczególnych dyscyplin naukowych dostępne są w tabelach na stronie NCN.