Wydziały biologiczne Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej.

21 marca Rada Wydziału Biologii UW przyjęła stanowisko dotyczące wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. 22 marca zrobiła to Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.

 

Poniższy list został przesłany do prezydenta, pani premier i ministra środowiska.

 

.Puszcza Białowieska jako unikatowy, najlepiej zachowany fragment naturalnych lasów nizinnych strefy umiarkowanej półkuli północnej stanowi bezcenny obiekt pozwalający na badanie pierwotnych procesów zachodzących w ekosystemach leśnych. O znaczeniu Puszczy Białowieskiej w wymiarze światowym świadczy wpisanie jej w 2014 r. na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako jedynego polskiego obszaru przyrodniczego.

 

Od kilkudziesięciu lat toczy się batalia o zagwarantowanie naturalnej dynamiki ekosystemom Puszczy Białowieskiej oraz zachowanie i umocnienie jej wyjątkowego charakteru poprzez objęcie jak największego jej obszaru ochroną w formie parku narodowego. Fakt, że kolejne rządy nie były w stanie tego uczynić, przynosi wstyd Polsce na arenie międzynarodowej jako krajowi nieszanującemu własnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego.

 

Planowane ostatnio działania, zmierzające do drastycznego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem oraz zastąpienia naturalnego odnowienia lasu przez nasadzenia o składzie gatunkowym opracowanym dla lasów gospodarczych jeszcze dobitniej wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych działań porządkujących stan prawny całego kompleksu leśnego, wyłączenia go z normalnych zasad gospodarki leśnej i objęcie go ochroną jako parku narodowego. Priorytetem w Puszczy Białowieskiej nie może być gospodarka leśna, tylko zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów przyrodniczych w niej zachodzących. Wiąże się to z ograniczeniem do minimum ingerencji w ekosystem, także w sytuacji okresowego, lokalnego obumierania drzew. Proces ten stanowi bowiem element naturalnego cyklu życiowego lasu, warunkującego pożądane zróżnicowanie siedliskowe, charakterystyczne dla lasów naturalnych.

 

Warto przypomnieć, że w 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński powołał Zespół do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. W wyniku prac Zespołu ustalono, iż „jedynym i najlepszym rozwiązaniem, które zaspokoi potrzeby ochrony przyrody i sprosta oczekiwaniom społecznym jest objęcie obszaru Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym o zróżnicowanych regułach ochronnych”. Podejmowane obecnie działania, z poparciem Ministerstwa Środowiska, stoją więc w jaskrawej sprzeczności z tą koncepcją.

 

Dlatego też Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie postulują objęcie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego podkreślając tym jej ogromną wartość jako dziedzictwa całego narodu.

 

Stanowisko Wydziału Biologii UW (pdf)

 

Stanowisko Wydziału Biologii i Nauk o Ziemii UJ (pdf)