„European Status for ECIU University” (ESEU) oraz „European Degree label” (ED-AFFICHE) to projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, które mają służyć pogłębieniu współpracy akademickiej w Europie. Uniwersytet Warszawski jako członek Sojuszu 4EU+ bierze udział w obu przedsięwzięciach.

„European Status for ECIU University” stanowi odpowiedź na bariery w rozwoju współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego poprzez stworzenie ram zinstytucjonalizowanego modelu partnerstwa. Projekt koordynuje Europejskie Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (European Consortium of Innovative Universities – ECIU) we współpracy z sojuszami uczelni europejskich: 4EU+, Una Europa, EU-Conexus, Charm-EU oraz Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej (European Grouping of Territorial Cooperation – ESEU). Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca i potrwa rok.

 

W odpowiedzi na jedną z kluczowych inicjatyw przedstawionych w strategii Komisji Europejskiej dla uniwersytetów, ESEU zmierza do sformalizowania statusu prawnego sojuszy szkół wyższych. Występowanie jako jeden podmiot prawa ułatwi uczelniom tworzenie wspólnych programów nauczania oraz wydawanie wspólnych dyplomów ukończenia studiów i dyplomów doktorskich.

 

– Obecnie europejskie sojusze uniwersytetów, które rozważają ustanowienie osobowości prawnej, muszą wybierać spośród wielu modeli, regulowanych przez odmienne prawodawstwo państw członkowskich. Każda z tych form niesie ze sobą pewne ograniczenia, ale także możliwości, dlatego już sam proces tworzenia paneuropejskich ram instytucjonalnych dla uniwersytetów przyniesie sojuszom korzyści i będzie stanowić wskazówkę przy wyborze modelu prawnego. Cieszę się, że eksperci z naszego Uniwersytetu będą zaangażowani w tę inicjatywę – powiedział prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, a także członek Komitetu Zarządzającego 4EU+.

 

W kwietniu 2021 roku Sojusz uzyskał osobowość w prawie niemieckim dzięki utworzeniu stowarzyszenia not-for-profit „Europejski Sojusz Uniwersytetów e.V. 4EU+”, którego siedziba mieści się w Heidelbergu.

Wspólna nauka i edukacja w Europie

Uniwersytet Warszawski uczestniczy także w pilotażowym projekcie „European Degree label”. Wspierana przez Komisję Europejską inicjatywa umożliwi uproszczenie procedur związanych z wydawaniem wspólnych dyplomów studiów przez europejskie instytucje szkolnictwa wyższego. Projekt „ED-AFFICHE – European Degree: Advancing, Facilitating and Fostering International Collaboration in Higher Education” będzie realizowany przez konsorcjum sojuszy uniwersyteckich: 4EU+, Una Europa, CHARM-EU, EC2U, EU-CONEXUS oraz Unite!.

 

– Udział Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie „European Degree label” przyczynia się do realizacji jednego z celów 4EU+, jakim jest stworzenie modelu nauczania ukierunkowanego na potrzeby studentów. Co istotne, to także możliwość aktywnego wsparcia inicjatywy, jaką są wspólne, europejskie stopnie naukowe, stanowiące jeden z czterech kluczowych celów w rozwoju europejskiej nauki i edukacji – podkreślił prof. Sambor Grucza.

 

Projekt „European Degree label”, podobnie jak ESEU, realizowany będzie przez rok. W tym czasie sojusze uczelni przetestują we współpracy z władzami państwowymi i regionalnymi oraz instytucjami zajmującymi się akredytacją możliwości ułatwienia wydawania wspólnych dyplomów i zniesienia istniejących przeszkód wynikających z regulacji prawnych. W proces konsultacji włączone będą także europejskie ośrodki akademickie spoza konsorcjum, co pozwoli na zacieśnienie współpracy międzynarodowej i dialog z organizacjami związanymi ze szkolnictwem wyższym.

 

Sojusz 4EU+ skupia siedem publicznych uczelni badawczych z czterech regionów Europy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet Genewski (Szwajcaria), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy), Uniwersytet Karola (Czechy) oraz Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy).

 

Szczegółowe informacje na temat Sojuszu 4EU+ można znaleźć na stronie: www.4euplus.eu >>