W Monitorze UW został opublikowany tekst jednolity Statutu UW. Jest też dostępna wersja drukowana dokumentu.

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca Senat uczelni zatwierdził zmiany w Statucie UW. Statut to swego rodzaju konstytucja uniwersytetu. Określa on sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

7 lipca w Monitorze UW został opublikowany tekst jednolity dokumentu. Wersję drukowaną dokumentu można otrzymać w Biurze Rektoratu.

 

Statut rozpoczyna się teraz preambułą, w której podkreślono badawczą rolę uczelni.

 

Najważniejsze zmiany przewidziane w Statucie to:

  • w sprawach organizacyjnych – doprecyzowanie zapisów o łączeniu, przekształcaniu i likwidowaniu jednostek organizacyjnych uczelni oraz aktualizacja uregulowań dotyczących centrów badawczych i jednostek międzyuczelnianych;
  • w sprawach dotyczących kształcenia – zwiększenie roli oceny prowadzonej przez środowiskowe komisje akredytacyjne.

 

Najwięcej poprawek dotyczy spraw pracowniczych. Uporządkowane zostały przepisy dotyczące zatrudniania, oceny i awansów bibliotekarzy i kustoszy. Nowe brzmienie mają także uregulowania dotyczące docentów. Po raz pierwszy w Statucie UW pojawia się status emerytowanego profesora UW i wykładowcy afiliowanego przy uczelni. Nowością jest także i to, że wprowadzono możliwość wydawania przez rektora ogólnych wytycznych dotyczących tworzenia stanowisk pracy, realizacji części obowiązków dydaktycznych przez pracowników naukowych poza jednostką macierzystą, w której pracują, oraz powierzania prowadzenia zajęć osobom, które nie są pracownikami uczelni.

 

Zobacz tekst Statutu UW (pdf)