Wyjaśniamy wątpliwości dotyczące dofinansowania studenckich wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

Studenci, doktoranci oraz pracownicy UW chętnie korzystają z możliwości wyjazdów na zagraniczne uczelnie. Szczególnie popularny wśród studentów był unijny program wymiany Erasmus, który dawał im m.in. możliwość odbycia części studiów za granicą.

 

Rok 2014/2015 był pierwszym rokiem wymiany studentów w ramach nowego programu Erasmus+, który wprowadził nowe zasady, pojawiły się m.in. nowe reguły finansowania tych wyjazdów, a wraz z nimi pierwsze problemy.

 

Skąd pochodzą fundusze na wyjazdy programu Erasmus+?

Fundusze w ramach programu Erasmus+ pozyskiwane są przez uczelnie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

 

Fundusze FRSE przekazywane uczelniom mogą pochodzić z trzech różnych projektów – Erasmus, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS). Informacje o tym, ile pieniędzy przyznano z poszczególnych źródeł, docierały w tym roku do Uniwersytetu:

– 24 kwietnia (ERASMUS),

– 12 maja (PO WER),

– 2 czerwca (FSS).

 

Pełną informację o funduszach przyznanych na wyjazdy Uniwersytet Warszawski miał więc w czerwcu (muszą zostać jeszcze podpisane trzy umowy finansowe – jak do tej pory jedna umowa jest podpisana, dwie są w trakcie podpisywania).

 

Dotacja Erasmus FRSE dla Uniwersytetu Warszawskiego została zmniejszona o 10% (w zeszłym roku dofinansowanie już zmniejszono o 20%), a o tym fakcie FRSE poinformowała naszą uczelnię już po zakończonej przez UW kwalifikacji kandydatów na zagraniczne studia częściowe.

 

Pierwsza tura kwalifikacji w ramach programu Erasmus+ na UW zakończyła się 12 marca. Do udziału w programie Erasmus+ zakwalifikowano 1259 studentów, w tym 211 osób na pełny rok akademicki. Kwalifikacja studentów w późniejszym terminie jest niemożliwa, ponieważ muszą się także wstępnie zarejestrować online w uczelniach zagranicznych już w marcu lub kwietniu.

 

Ponieważ zadeklarowane przez FRSE środki są niewystarczające na pokrycie kosztów wyjazdów wszystkich zakwalifikowanych kandydatów, istnieje możliwość, że osoby zakwalifikowane na wyjazd roczny na drugi semestr nauki mogą nie otrzymać dofinansowania.

 

Kiedy o problemach z dofinansowaniem wyjazdów poinformowano studentów?

Już w komunikacie Biura Współpracy z Zagranicą z 16 marca studentom zwrócono uwagę na to, że fundusze mogą nie zostać przyznane każdej zakwalifikowanej osobie.

Przeczytaj komunikat (pdf)

 

Informacje na ten temat przekazywane były również podczas spotkań informacyjnych przeprowadzonych na kilku wydziałach UW przez pracowników BWZ, podczas Dni Mobilności, Dnia Otwartego UW, rozmów telefonicznych pracowników BWZ ze studentami oraz webinariów.

 

Webinaria odbywały się 27 kwietnia, 8 maja i 29 maja. Informacje o tych spotkaniach online były rozsyłane e-mailem do wszystkich zakwalifikowanych. Nagrania z nich były też dostępne w internecie do 5 czerwca. Niestety w webinariach wzięło udział bardzo niewielu studentów. W jednym z nich uczestniczyło zaledwie 15 z zaproszonych 1259 osób.

 

Ponowna informacja pojawiła się na stronie BWZ 29 czerwca. Prorektor ds. badań naukowych i współpracy zdecydował o przyznaniu wszystkim studentom zakwalifikowanym w pierwszej turze funduszy Erasmus tylko na okres do jednego semestru lub dwóch trymestrów:

www.bwz.uw.edu.pl

 

Przed podjęciem tej decyzji prorektor konsultował się z Zarządem Samorządu Studentów UW:

Uchwała ZSS UW z 25 maja jest dostępna na stronie:

www.samorzad.uw.edu.pl

 

Kto w takim razie będzie mógł skorzystać z wyjazdu?

Z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ będzie mógł skorzystać każdy student, który został zakwalifikowany. Ale biorąc pod uwagę przyznane do tej pory Uniwersytetowi fundusze, istnieje możliwość, że osoby zakwalifikowane na wyjazd roczny na drugi semestr nauki mogą nie otrzymać dofinansowania.

 

Czy student musi w takiej sytuacji wyjechać na rok?

Nie musi. Decyzja należy do niego. W listopadzie BWZ poprosi studentów przebywających na rocznych studiach za granicą o deklaracje, czy nadal planują pobyt roczny. Jeśli nie będzie wystarczających funduszy, a student zdecyduje się pozostać na drugi semestr, koszty pobytu (za drugi semestr) pokryje sam.

 

Czy sprawa przyznania dofinansowania na wyjazdy jest już definitywnie przesądzona?

Podobną sytuację mieliśmy w zeszłym roku. Ostatecznie stypendia zostały przyznane również osobom wyjeżdżającym na rok. Jeżeli UW będzie posiadać fundusze gwarantujące przyznanie dofinansowania wszystkim stypendystom, którzy są w takiej sytuacji, studentom zostanie ono przywrócone (częściowe lub całkowicie pokrywające okres studiów).

 

Co zrobić, aby w przyszłości podobne problemy się nie pojawiały?

Sytuacja byłaby o wiele mniej skomplikowana, gdyby Uniwersytet otrzymywał informacje o wszystkich dotacjach z FRSE w grudniu, najpóźniej styczniu – jeszcze przed rozpoczęciem kwalifikacji studentów na następny rok akademicki.

 

Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe informacje na stronie BWZ