24 czerwca Senat uczelni zatwierdził zmiany w Statucie UW. Dokument określa sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni, które nie są uregulowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ostatnie przed wakacjami posiedzenia Senatu uczelni zwykle należą do tych z najdłuższym porządkiem obrad. Tak było i tym razem. 24 czerwca senatorowie UW głosowali m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przyjęcia „Sprawozdania rektora z działalności uczelni w 2014 roku” (pdf). Odbyło się także drugie czytanie zmian w Statucie UW i głosowanie w sprawie przyjęcia dokumentu.

 

Statut to swego rodzaju konstytucja uniwersytetu. Określa on sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Uchwała w sprawie zmian Statutu UW (pdf) zatwierdzona 24 czerwca jest już dostępna w Monitorze UW.

 

Zespół ds. nowelizacji statutu został powołany przez rektora Uniwersytetu pod koniec stycznia. Jego pracami kierował prof. Marek Wąsowicz z Wydziału Prawa i Administracji. Pierwsze czytanie zmian odbyło się w dwóch częściach – na posiedzeniach Senatu 22 kwietnia i 20 maja. Nowelizacją dokumentu zajmowała się również senacka komisja prawno-statutowa.

 

Statut rozpoczyna się teraz preambułą, w której została wyeksponowana badawcza rola uczelni. Preambuła brzmi:

 

„Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu, a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu, prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii, powinny służyć osiąganiu tych celów, Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje”.

 

Po takim wstępie rozpoczyna się rozdział z postanowieniami ogólnymi.

 

Najważniejsze zmiany przewidziane w dokumencie w sprawach organizacyjnych to doprecyzowanie zapisów o łączeniu, przekształcaniu i likwidowaniu jednostek organizacyjnych uczelni oraz aktualizacja uregulowań dotyczących centrów badawczych i jednostek międzyuczelnianych. Zmiany dotyczące kształcenia to m.in. zwiększenie roli oceny prowadzonej przez środowiskowe komisje akredytacyjne. Najwięcej poprawek dotyczy spraw pracowniczych. Uporządkowane zostały przepisy dotyczące zatrudniania, oceny i awansów bibliotekarzy i kustoszy. Nowe brzmienie mają także uregulowania dotyczące docentów. Po raz pierwszy w Statucie UW pojawia się status: emerytowanego profesora UW i wykładowcy afiliowanego przy uczelni. Nowością jest także i to, że wprowadzono możliwość wydawania przez rektora ogólnych wytycznych dotyczących tworzenia stanowisk pracy, realizacji części obowiązków dydaktycznych przez pracowników naukowych poza jednostką macierzystą, w której pracują, oraz powierzania prowadzenia zajęć osobom, które nie są pracownikami uczelni.

 

Następne posiedzenie Senatu uczelni odbędzie się we wrześniu.