W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Senatu UW Uczelniana Komisja Wyborcza zarządziła wybory uzupełniające do tego organu. Odbyły się 20 lutego w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Nowymi członkami Senatu UW zostały prof. Urszula Sztandar-Sztanderska i prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z organów kolegialnych uczelni. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem UW do jego kompetencji należy przede wszystkim wydawanie uchwał, w szczególności tych dotyczących Statutu UW, a także, opracowanych przez rektora, misji i strategii rozwoju uczelni, planu rzeczowo-finansowego oraz inwestycyjnego. Senat zatwierdza też sprawozdania finansowe i roczne sprawozdania rektora UW z działalności uczelni, określa kierunki studiów i efekty kształcenia, jak również nadaje tytuł doktora „honoris causa” oraz „Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego”. Szczegółowe kompetencje tego i pozostałych organów uczelni przedstawione są w Statucie UW.

 

Trwająca kadencja Senatu UW kończy się w 2020 r. Wygaśnięcie dwóch mandatów jego członków spowodowało jednak zarządzenie wyborów uzupełniających. Zgodnie z uchwałą UKW odbyły się one 20 lutego (środa) o godz. 16.30 w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Wyboru dokonali uczestnicy posiedzenia Kolegium Elektorów UW. Zarówno kandydatami, jak i wybierającymi byli przedstawiciele grupy samodzielnych nauczycieli akademickich.

 

Przedstawiono 24 propozycje na nowych członków Senatu UW:

 • dr hab. Anna Bajer, prof. UW (Wydział Biologii);
 • dr hab. Tomasz Basiuk (Instytut Ameryk i Europy);
 • prof. dr hab. Aleksander Bursche (Wydział Historyczny);
 • dr hab. Agata Dziewulska (Centrum Europejskie);
 • prof. dr hab. Barbara Fatyga (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji);
 • dr hab. Krzysztof Fordoński (Wydział Lingwistyki Stosowanej);
 • prof. dr hab. Michał Ginter (Wydział Geologii);
 • dr hab. Rafał Godoń (Wydział Pedagogiczny);
 • dr hab. Hieronim Grala (Wydział „Artes Liberales”);
 • prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (Wydział Neofilologii);
 • dr hab. Ewa Haman (Wydział Psychologii);
 • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
 • dr hab. Katarzyna Nowakowska (Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej);
 • prof. dr hab. Krzysztof Pachucki (Wydział Fizyki);
 • prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Wydział Filozofii i Socjologii);
 • dr hab. Dariusz Plewczyński (Centrum Nowych Technologii);
 • prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo (Wydział Orientalistyczny);
 • dr hab. Marcin Solarz, prof. UW (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych);
 • prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Wydział Prawa i Administracji);
 • dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW (Wydział Nauk Ekonomicznych);
 • prof. dr hab. Danuta Ulicka (Wydział Polonistyki);
 • prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Wydział Zarządzania);
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii);
 • prof. dr hab. Elżbieta Zybert (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii).

Spotkanie z kandydatami na członków Senatu UW odbyło się 18 lutego w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego. Podczas zebrania prowadzonego przez przewodniczącego UKW kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swoich programów działań. Każdy z uczestników spotkania mógł zadać pytanie wybieranemu.

 

W wyniku wyborów nowymi członkami Senatu UW zostały: prof. Urszula Sztandar-Sztanderska z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman z Wydziału Filozofii i Socjologii.

 

Kadencja członków Senatu UW wybranych w wyborach uzupełniających zakończy się wraz z upływem kadencji osób, których mandat wygasł.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UKW.