Wspólne mieszkanie z uchodźcami z Ukrainy zadeklarowało 11% ankietowanych, a 32% twierdziło, że wśród ich bliskich są osoby, które również współdzieliły mieszkanie z uchodźcami. Pomoc w nauce języka polskiego deklarowała 1/3 osób poniżej 19. roku życia. Studenci Wydziału Socjologii UW przedstawili raport z badania dotyczącego zaangażowania Polaków w aktywną pomoc ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Raport jest częścią większego projektu badawczego „Prywatne przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy”, w który zaangażowana jest grupa studentów i pracowników Wydziału Socjologii UW.

 

– W trakcie prac nad częścią jakościową projektu dowiedzieliśmy się o możliwości realizacji badania w firmie IPSOS. Choć jesteśmy autorami badania i raportu, to autorką pomysłu połączenia możliwości firmy IPSOS i Wydziału Socjologii UW jest inna studentka tego wydziału – Anna Firgolska – mówi Paweł Downarowicz, student na Wydziale Socjologii UW, współautor raportu.

 

– Pomoc uchodźcom jest szerokim tematem, który obejmuje wiele ważnych kwestii. Jednak w ramach naszego badania musieliśmy skupić się na konkretnych zjawiskach i działaniach ludzi. W precyzowaniu obszaru zainteresowań pomógł nam zespół COPOCS (Challenges, Opportunities, Prospects of Community Sponsorship). Dzięki zaangażowaniu m.in. prof. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej w maju zrealizowaliśmy badanie na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, ponad tysiącosobowej próbie losowo-kwotowej osób powyżej 15. roku życia – dodaje Anna Wydra, studentka na Wydziale Socjologii UW, współautorka raportu.

 

Zmierzyć zaangażowanie Polaków

Raport „Zaangażowanie Polaków w aktywną pomoc uchodźcom z Ukrainy” przedstawia dotychczasowe postawy polskiego społeczeństwa i perspektywy przyszłej pomocy w odniesieniu do osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

 

– Czując, że jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowego, zadawaliśmy sobie pytanie o skalę pomocy. Jednocześnie skupiliśmy się na tych jej formach, które wymagały szczególnego zaangażowania, wykraczającego poza ważną, lecz mniej wymagającą pomoc materialną i finansową, jak: wspólne spędzanie czasu, pomoc w sprawach urzędowych, pomoc w nauce języka polskiego czy zapraszanie pod swój dach uciekających przed rosyjską agresją Ukrainek i Ukraińców – tłumaczy Paweł Downarowicz. Na potrzeby badania zostało wprowadzone pojęcie aktywnych form pomocy, w które wpisują się wyżej wymienione działania, wymagające dodatkowego zaangażowania fizycznego, emocjonalnego czy czasowego.

 

Formy pomocy

Dane zostały zebrane za pomocą metody TAPI (Tablet-Assisted Personal Interview), co oznacza, że ankieterzy przeprowadzali wywiady w domach respondentów, a udzielane odpowiedzi zostały zarejestrowane na tablecie.

 

Polacy zaangażowali się w różne formy wsparcia uchodźców z Ukrainy. Najczęstszą z nich była pomoc finansowa, której udzieliło 42% respondentów. Wspólne mieszkanie z uchodźcami z Ukrainy zadeklarowało 11% ankietowanych, a 32% twierdziło, że wśród ich bliskich są osoby, które również współdzieliły mieszkanie z osobami przyjeżdżającymi do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Z kolei pomoc w nauce języka polskiego deklarowała 1/3 osób poniżej 19. roku życia. – Wskazuje to na istotną rolę, jaką szkoły i przedszkola mogą odegrać w aklimatyzacji dzieci z Ukrainy – mówi Anna Wydra.

 

10% ankietowanych zadeklarowało wsparcie w sprawach administracyjno-urzędowych, po 8% – wspólne spędzanie wolnego czasu oraz pomoc w poszukiwaniu pracy, a 7% – udostępnienie mieszkania/pokoju.