Kto, jak i dlaczego angażuje się prywatnie w przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy? Jakie są potrzeby i doświadczenia goszczonych? Co ułatwia, a co utrudnia pomoc dla uchodźców? Na te pytania będzie odpowiadać zespół badaczy z Wydziału Socjologii UW pod kierownictwem prof. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej.

– Projekt powstał z inicjatywy grupy pracowników i studentów-ochotników z Wydziału Socjologii UW w odpowiedzi na wyzwania związane z wojną w Ukrainie. Rozpoczęli oni ad hoc badania osób zaangażowanych w przyjmowanie i wsparcie uchodźców. Pogłębione badania obserwowanego obecnie spontanicznego prywatnego goszczenia oraz wspierania uchodźców z Ukrainy stanowią niezwykle istotny i aktualny temat badawczy pozwalający pełniej zgłębić problematykę community sponsorship – mówi dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz. z Wydziału Socjologii UW.

 

Kierowany przez nią projekt „Prywatne przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy” otrzymał dofinansowanie w wysokości 99 800 zł w ramach konkursu Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym V Programu IDUB.

 

Zespół złożony z pracowników i studentów Wydziału Socjologii UW chce zbadać sytuację osób angażujących się w prywatne wspieranie uchodźców z Ukrainy w Polsce i Niemczech. Projekt uwzględni perspektywę zarówno osób wspierających uchodźców, jak i samych uchodźców. Podczas badania wykorzystane zostaną indywidualne wywiady pogłębione i wywiady grupowe połączone z warsztatami. Pozwolą one nie tylko zebrać materiał badawczy, ale stworzą też przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji grupowej dla osób pomagających. Działania połączone zostaną z warsztatami dotyczącymi wsparcia osób pomagających i komunikacji międzykulturowej. Część warsztatowa będzie współrealizowana przez psychologów mających doświadczenie we wspieraniu wolontariuszy oraz prowadzeniu treningów komunikacji międzykulturowej.

 

Badanie porusza szczególnie ważną obecnie problematykę. Wspieranie uchodźców opierające się na zaangażowaniu prywatnych osób jest w Polsce zjawiskiem nowym i bezprecedensowym pod względem skali. Brakuje jednak wiedzy na temat specyfiki zjawiska prywatnego przyjmowania i wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce. Nie istnieje też kompleksowa diagnoza przeszkód – instytucjonalnych, psychologicznych, kulturowych – stojących przed osobami pomagającymi uchodźcom oraz ich potrzeb i oczekiwań. Mamy nadzieję, że projekt wypełni lukę w wiedzy na temat prywatnego przyjmowania uchodźców z Ukrainy i przyczyni się do rozwoju teorii dotyczącej community sponsorship, a wyniki naszej pracy będą pomocne w planowaniu i realizacji polityk społecznych na poziomie centralnym i samorządowym – tłumaczy prof. Grzymała-Kazłowska.