Senat UW podczas posiedzenia 6 grudnia podjął uchwałę w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. „Projekt przedstawiony w trakcie Narodowego Kongresu Nauki jest dobrą podstawą do dalszych prac legislacyjnych, które powinny się toczyć z aktywnym udziałem instytucji przedstawicielskich w szkolnictwie wyższym i nauce” – napisano w dokumencie.

Uchwała Senatu UW odnosi się do trwających od ponad roku prac nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem środowiska akademickiego. Projekt resortu został zaprezentowany we wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie, a następnie trafił do konsultacji publicznych. Uwagi przekazały m.in. szkoły wyższe (w tym Uniwersytet Warszawski), jednostki Polskiej Akademii Nauk, konferencje i inne ciała kolegialne reprezentujące środowisko, a także naukowcy z różnych polskich ośrodków. Ze wszystkimi przesłanymi w ramach konsultacji stanowiskami można zapoznać się na stronie legislacja.rcl.gov.pl. 

 

Senatorowie docenili tryb prac nad założeniami do ustawy i podkreślili, że „tworzenie nowych przepisów powinno uwzględniać zasadę partycypacji wszystkich grup środowiska akademickiego i odbywać się poprzez otwartą dyskusję prowadzoną z szacunkiem dla wszystkich jej uczestników”.

 

W uchwale Senatu wymieniono, jakie problemy i zagadnienia powinna na nowo uregulować ustawa, jeśli ma się przyczynić do rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Za najważniejsze senatorowie uznali:

  • wzrost rzeczywistej autonomii szkół wyższych i wzmocnienie roli statutu w zakresie wewnętrznej organizacji i funkcjonowania uczelni,
  • stworzenie efektywnego mechanizmu zewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia i osiągnięć badawczych,
  • wspieranie zarówno uczelni aspirujących do roli ośrodków ogólnopolskich, jak i szkół pełniących ważne znaczenie w regionie,
  • zmiany w systemie studiów doktoranckich,
  • wsparcie rozwoju przedsięwzięć interdyscyplinarnych,
  • stworzenia zachęt do współpracy szkół wyższych, a nie tylko ich konkurowania.