MOST to ogólnopolski program wymiany akademickiej studentów i doktorantów. Rekrutacja na semestr letni 2018/2019 ruszyła 31 października. Kandydaci mogą dokonywać rejestracji do końca listopada na stronie internetowej www.most.uka.uw.edu.pl.

Osoby zainteresowane odbyciem semestru lub całego roku akademickiego studiów na uczelni innej niż macierzysta mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy w ramach rekrutacji do programu MOST. By to zrobić, należy spełnić kilka warunków formalnych:

 

  • ukończenie odpowiedniego etapu studiów (drugiego semestru w przypadku studiów jednolitych magisterskich i studiów I stopnia, pierwszego semestru w przypadku studiów II stopnia albo pierwszego roku w przypadku studiów III stopnia);
  • uzyskanie zgody dziekana macierzystej jednostki na wyjazd (na udostępnionym po rejestracji wniosku);
  • uzyskanie opinii opiekuna naukowego (dotyczy doktorantów).

Kandydaci mogą dokonywać rejestracji za pośrednictwem systemu IRK MOST (dostępnym na stronie internetowej uka.most.uw.edu.pl). Do wyboru jest 29 polskich uniwersytetów. Informacji o ostatecznym rozdziale miejsc na uczelniach przyjmujących uczestników programu udziela Uniwersytecka Komisja Kształcenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku student lub doktorant zobowiązany jest do opracowania (w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału lub opiekunem naukowym pracy doktorskiej) indywidualnego programu nauczania na wybranej uczelni.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do programu MOST dostępne są na: www.facebook.com, www.most.uka.uw.edu.pl, www.most.amu.edu.pl.

 

Program MOST realizowany jest od 1999 roku. Jego głównym celem jest poszerzenie możliwości kształcenia studentów i doktorantów poprzez wsparcie ich mobilności w skali krajowej. Bierze w nim udział 29 uczelni. Jego koordynatorem jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.