Czym jest przedsiębiorczość studencka? Jak postrzegają ją studenci i pracownicy uczelni? W jaki sposób uczelnie wspierają przedsiębiorczych studentów? Odpowiedzi znajdują się w raporcie „Just Start. Przedsiębiorczość studencka, czyli…” przygotowanym przez Inkubator UW, we współpracy z 10 inkubatorami oraz jednostkami zajmującymi się przedsiębiorczością studencką na polskich uczelniach.

Raport powstał po to, żeby dowiedzieć się więcej na temat przedsiębiorczości studenckiej w Polsce, promować dobre praktyki rozwijane na uczelniach oraz wspierać młode osoby na początku ich ścieżki zawodowej. „Just Start. Przedsiębiorczość studencka, czyli…” został opracowany przez Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Inkubatora UW. W publikacji znajdują się skrócone prezentacje oferty inkubatorów, które wzięły udział w badaniu. Oprócz Inkubatora UW są to jednostki działające w: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Warszawskiej, SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Szczecińskim.

 

W publikacji zostały uwzględnione opinie studentów zarówno korzystających z oferty uniwersyteckich inkubatorów, jak i studentów uczelni, na których nie działają tego typu jednostki.

 

Przedsiębiorczość i wiara we własne możliwości

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że młodzi ludzie aktywnie poszukują nowoczesnych form rozwoju. Nie mają wątpliwości, że postawa przedsiębiorcza jest dla nich korzystna oraz że można się jej nauczyć. Do przedsiębiorczych działań motywuje ich wiara innych osób w przedstawione projekty biznesowe. Respondenci wskazują na potrzebę zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. W działalności inkubatorów doceniają możliwość bieżącej konsultacji swoich pomysłów.

Wnioski z badania ankietowego, którego wyniki uwzględniono w publikacji (wzięło w nim udział 362 studentów) pokazują, że o ile współcześnie studenci aktywnie uczestniczą w rynku pracy, łącząc studiowanie z pracą (60% jako pracobiorcy na umowach zlecenia lub o dzieło i 30% w formie umowy o pracę), to niewielki jest odsetek tych, którzy prowadzą własną działalność (firmę, startup – zaledwie 8%).

Dwa zadania inkubatorów

Przedsiębiorczość studencka najczęściej realizowana jest w strukturach uczelnianego inkubatora przedsiębiorczości, który działa jako samodzielna jednostka lub jest częścią centrum transferu technologii, centrum innowacji czy centrum przedsiębiorczości. Zdarza się także, że zadania inkubatora realizowane są w ramach grantu/projektu, który pozyskała uczelnia ze środków unijnych lub NCBR. Z wywiadów przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika, że często nie tylko studenci nie wiedzą o istnieniu tych jednostek na uczelni. Nie wie o tym także kadra – na co zwracają uwagę przedstawiciele inkubatorów.

Przed uczelnianymi inkubatorami stawiane są dwa zadania: edukacja w zakresie przedsiębiorczości oraz rozwijanie pomysłów i projektów studenckich. Myślę, że kluczowe jest dobre zbalansowanie oferty pomiędzy tymi dwoma zadaniami. Pójście za mocno w edukację odrywa zasoby od rozwijania pomysłów studenckich. Natomiast zbyt duże skoncentrowanie się na rozwoju projektów i rezygnacja z dydaktyki może zatrzymać dopływ studentów z pomysłami. Trzeba też pamiętać, że uniwersytet gospodarując środkami publicznymi ma dość ograniczone możliwości wspierania projektów studenckich – mówi Jacek Sztolcman, kierownik Centrum Współpracy i Dialogu UW, którego częścią jest Inkubator UW.

Najstarszy inkubator w Polsce (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) działa na Uniwersytecie Szczecińskim i istnieje od 2005 roku. Największymi inkubatorami są te działające na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Zarówno w jednym, jak i drugim pracuje po 16 osób.

 

O Inkubatorze UW

Inkubator UW jest sekcją Centrum Współpracy i Dialogu UW. Powstał w 2017 roku. Z jego usług skorzystało łącznie niemal 6 tys. studentów. Działa na rzecz rozwijania postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz wspierania innowacyjności. Studenci mogą liczyć na wsparcie swoich projektów m.in. w programie Starter (edukacyjno-mentoringowa propozycja dla osób z pomysłem na projekt biznesowy) czy Brave Camp (tygodniowa akademia przedsiębiorczości). Inkubator UW rozwija postawy przedsiębiorcze wśród studentów także m.in. poprzez: realizację OGUNów IUW (ogólnouniwersyteckich zajęć o tematyce związanej z przedsiębiorczością), realizację otwartych warsztatów prowadzonych przez ekspertów i praktyków biznesu, organizację spotkań networkingowych, webinarów edukacyjnych i konferencji oraz turniejów kreatywnych.

 

W semestrze letnim 2020/2021 Inkubator UW zrealizował zajęcia w 19 grupach dla prawie 300 studentów, wsparł ponad 60 projektów studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Just Start. Przedsiębiorczość studencka, czyli…

Pełna wersja raportu >>