31 sierpnia zarządzeniem rektora UW została wprowadzona procedura antydyskryminacyjna, która określa zasady przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Procedura antydyskryminacyjna na UW została wprowadzona zarządzeniem nr 205 rektora UW z 31 sierpnia 2020 r. Określa ona zasady przeciwdziałania przejawom dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego, a także opisuje sposób postępowania w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Celem wprowadzenia procedury jest wspieranie działań sprzeciwiających się dyskryminacji, ochrona członków społeczności UW przed wystąpieniem przejawów tego zjawiska oraz wspieranie osób, które doświadczyły dyskryminacji.

 

Zarządzenie ma zastosowanie do zgłoszeń dokonanych od momentu jego wejścia w życie lub zgłoszeń dotyczących zdarzeń, które miały miejsce do roku przed wejściem w życie zarządzenia.

 

Za przeciwdziałanie dyskryminacji i jej skutkom na UW odpowiada komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydsykryminacji, do którego zadań należy przyjmowanie i badanie skarg dotyczących dyskryminacji, zbieranie danych na temat jej przejawów oraz zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji współpracują z rzecznikiem akademickim oraz specjalistą ds. równouprawnienia na Uniwersytecie.

 

Zarządzenie rektora UW w sprawie Procedury antydyskryminacyjnej na UW: