Studenci i doktoranci mają możliwość tworzenia organizacji o profilu naukowym lub kulturalnym. Najpopularniejszą ich formą są koła naukowe. Członkiem organizacji może zostać student lub doktorant z UW. 14 października rektor podpisał nowe zarządzenie w tej sprawie.

O utworzeniu nowej organizacji należy powiadomić rektora, konieczne jest też przyjęcie regulaminu organizacji oraz składanie rocznych sprawozdań z działalności. Koła naukowe i organizacje, które otrzymały środki materialne muszą dodatkowo raz w roku się z nich rozliczać. Zarządzenie precyzuje co powinno zawierać powiadomienie rektora, a co regulamin i sprawozdanie. W dokumencie znajdują się wzory tych dokumentów. Zarządzenie informuje o sposobie powoływania opiekuna naukowego studenckiego koła oraz o zobowiązaniach łączących się z uchwalaniem przez organizacje własnych aktów posiadających moc prawną. Dokument precyzuje też obowiązki studentów i doktorantów oraz administracji UW w zakresie procedury rejestracyjnej oraz prowadzenia rejestru organizacji studentów i doktorantów.

 

Wraz z wejściem w życie nowego dokumentu traci moc zarządzenie nr 17 rektora UW z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.