Od 14 września w jednostkach administracji ogólnouniwersyteckiej na UW zwiększony zostaje zakres pracy w formie stacjonarnej. Decyzje dotyczące organizacji pracy danej jednostki organizacyjnej UW podejmuje jej kierownik, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 określa zasady funkcjonowania uczelni, w tym możliwość pracy zdalnej, wykonywania obowiązków służbowych w systemie dyżurów lub wprowadzenia ruchomego czasu pracy, w zależności od decyzji kierownika danej jednostki.

 

Zgodnie z pismem Kanclerza UW z 7 września 2020 r. dotyczącym organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w jednostkach organizacyjnych administracji ogólnouniwersyteckiej na Uniwersytecie Warszawskim od 14 września zwiększony zostaje zakres pracy w formie stacjonarnej.

 

Zwiększenie zakresu pracy wykonywanej w formie stacjonarnej odbywa się zgodnie z obowiązującymi warunkami świadczenia pracy oraz z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zalecenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w związku ze zwiększeniem zakresu pracy wykonywanej w formie stacjonarnej przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  • zapewnienie każdemu pracownikowi środków do dezynfekcji rąk;
  • zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy – w biurach administracji poszczególne stanowiska pracy powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi wynosiła min. od 1,5 metra do 2 metrów;
  • w przypadku, gdy wykonywanie obowiązków pracowniczych wiąże się z kontaktem z interesantami należy zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki); możliwe jest zastosowanie dodatkowej przesłony ochronnej – ze szkła akrylowego lub plexi;
  • systematyczne dezynfekowanie stanowisk przyjęć interesantów i ich wyposażenia w godzinach przyjęć;
  • częste wietrznie pomieszczeń.

 

W przypadku braku możliwości stworzenia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników, istnieje możliwość organizacji pracy w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

 

W uzasadnionych przypadkach można skorzystać z delegowania pracownika do pracy zdalnej na zasadach określonych w zarządzeniu nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Organizacja pracy powinna być dostosowana do dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz przepisów prawa. Decyzje dotyczące organizacji pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej UW z uwzględnieniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.