List rektora Alojzego Z. Nowaka do kierowników jednostek dydaktycznych UW w sprawie organizacji kształcenia w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z licznymi pytaniami poniżej zamieszczamy uaktualnioną wersję listu rektora do kierowników jednostek dydaktycznych.

 

Szanowni Państwo,

 

w ślad za zarządzeniem nr 206 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zwracam się do Państwa, jako uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących prowadzenia kształcenia w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z prośbą o wnikliwą analizę i rozeznanie w zakresie możliwości zorganizowania chociażby w części kształcenia w formie tradycyjnej.

 

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dostępne na https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni) zajęcia dydaktyczne w całości lub w części mogą być prowadzone w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne studentów, doktorantów, innych osób kształcących się na UW, a także pracowników Uniwersytetu, zasadą pozostaje nauczanie zdalne, jednakże w znacznej części przypadków właściwym i zalecanym sposobem organizacji kształcenia jest model mieszany, w którym część zajęć jest prowadzona w formie stacjonarnej z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Na tych kierunkach studiów, na których zachodzi konieczność bezpośredniego kontaktu prowadzącego z uczestnikami zajęć, jak również tam, gdzie tryb zdalny nie gwarantuje zachowania właściwego toku kształcenia, szczególnie namawiam, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się w formie tradycyjnej w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zwracając się do Państwa z powyższym apelem, ufam, że znając specyfikę kształcenia w jednostkach, mają Państwo doskonałą orientację w zakresie możliwości zorganizowania kształcenia w formie zdalnej, a także najlepszą wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie zdecydowanie powinno odbywać się w formie tradycyjnej, aby na odpowiednim poziomie oraz w pełnym zakresie realizowany był program kształcenia.

 

Zachęcam Państwa do podejmowania decyzji o uruchamianiu chociażby niektórych zajęć w formie stacjonarnej i ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie i pomoc Władz Uczelni w powrocie do tego tradycyjnego modelu funkcjonowania.

 

Zdecydowanie pragnę jednocześnie podkreślić, iż w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego Władze Uczelni będą podejmowały decyzje o likwidacji zajęć w formie tradycyjnej i przejściu na pełne kształcenie zdalne.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego