– To wielkie święto dla Uniwersytetu Warszawskiego, móc spotkać się z panią profesor i podziękować za wszystko to, co pani profesor robiła i robi dla rozwoju nauki – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. 20 kwietnia odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Katarzyny Cieślak-Blinowskiej, przez lata związanej z Wydziałem Fizyki UW.

Prof. Katarzyna Cieślak-Blinowska od lat 60. XX wieku związana jest z Wydziałem Fizyki UW, gdzie zapoczątkowała rozwój badań nad analizą i modelowaniem sygnałów biologicznych. Jest współtwórczynią Pracowni Fizyki Medycznej na WF UW, stworzyła również Zakład Fizyki Biomedycznej, którym kierowała do 2010 roku.

 

Obecnie prof. Cieślak-Blinowska pracuje w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie sygnałów multimodalnych, kognitywistyce oraz problemach metodologicznych w szacowaniu połączeń funkcjonalnych.

 

– Pani profesor ma zasługi dla rozwoju medycyny, przede wszystkim z dziedziny fizyki, ale także biologii czy chemii – mówił podczas uroczystości odnowienia doktoratu prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Badanie funkcji mózgu

Prof. Cieślak-Blinowska swoją działalność naukowo-badawczą poświęciła przede wszystkim fizyce biomedycznej i neuroinformatyce, w szczególności modelowaniu procesów fizjologicznych i analizie sygnałów biomedycznych związanych z aktywnością elektryczną mózgu, głównie elektroencefalogramów i elektrokortykogramów. Jej rozprawa habilitacyjna „Zagadnienia cyfrowej analizy przebiegów fizjologicznych” przyczyniła się do rozpowszechnienia zaawansowanych metod analizy sygnałów biomedycznych.

 

Ważnym osiągnięciem naukowym prof. Cieślak-Blinowskiej było opracowanie metody Kierunkowej Funkcji Przejścia (Directed Transfer Function), która stała się podstawowym algorytmem określania kierunkowej transmisji czynności elektrycznej mózgu i jest stosowania w wielu dostępnych w internecie systemach analizy sygnałów.

 

– Funkcja jest obecna we wszystkich pakietach obliczeniowych poświęconych analizie sygnałów biomedycznych, jest używana w laboratoriach na całym świecie. Pozwoliła np. na ocenę współdziałania struktur mózgowych podczas snu – mówił o działalności naukowej prof. Cieślak-Blinowskiej prof. Piotr Durka w laudacji promocyjnej.

 

Podczas uroczystości laureatka wygłosiła wykład dotyczący tematyki Directed Transfer Function.

 

Działalność międzynarodowa

Prof. Cieślak-Blinowska jest cenionym autorytetem w dziedzinie fizyki medycznej na arenie międzynarodowej. Doświadczenie międzynarodowe zdobyła w trakcie wielu kontaktów i pobytów zagranicznych, m.in. w Austrian Atomic Energy Center in Vienna (research scientist), University of Southem California w Los Angeles (visiting professor) czy University of Lisbon (visiting professor).

 

Współpracowała z wieloma ośrodkami i organizacjami naukowymi, była zapraszana jako ekspert do oceny projektów badawczych Unii Europejskiej. Pełniła rolę zaproszonego wykładowcy w różnorodnych, prestiżowych spotkaniach naukowych, jest stałym recenzentem artykułów naukowych w zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych.

 

Kształcenie studentów i działalność organizacyjna

Decyzja o odnowieniu doktoratu jest także wyrazem uznania dla działalności organizacyjnej i dydaktycznej prof. Cieślak-Blinowskiej, która wypromowała dotychczas ponad 50 magistrów i 15 doktorów (pięciu z nich uzyskało stopień doktora habilitowanego, a jeden tytuł profesorski). Prof. Cieślak-Blinowska prowadziła autorskie wykłady z podstaw fizyki, analizy sygnałów, bioelektryczności i biocybernetyki.

 

– Dla mnie jako dziekana jest wielkim przywilejem, honorem, a także nieukrywaną przyjemnością pokłonienie się nisko pani prof. Katarzynie Cieślak-Blinowskiej, a także podziękowanie za jej wieloletnią pracę na rzecz Wydziału Fizyki UW i nauki polskiej – mówi prof. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki UW.