Prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, uczestniczył w spotkaniu organizowanym na Uniwersytecie Karola w Pradze na temat oceny działalności naukowej, a także perspektywy dalszych działań sieci LERU-CE7. Uniwersytet Warszawski jest jednym z członków partnerstwa LERU-CE7, którego celem jest poprawa warunków prowadzenia dydaktyki oraz badań naukowych na uczelniach europejskich.

16 i 17 marca odbyło się seminarium poświęcone kwestii oceny działalności naukowej organizowane przez Uniwersytet Karola w Pradze. W spotkaniu uczestniczyło ponad trzydziestu przedstawicieli uczelni współpracujących w ramach Ligii Europejskich Uniwersytetów Badawczych (League of European Research Universities – LERU) oraz siedmiu Uniwersytetów z Europy Środkowej (Central European Universities – CE7). Uniwersytet Warszawski reprezentowany był przez prof. Zygmunta Lalaka, prorektora ds. badań.

 

Uczestnicy spotkania omówili strategię implementacji założeń wielokierunkowego rozwoju akademickich pracowników badawczych, które zostały opisane w opublikowanym w 2022 roku dokumencie pt. „A Pathway towards Multidimensional Academic Careers – A LERU Framework for the Assessment of Researchers”. Przedmiotem rozmów było również porozumienie o weryfikacji kryteriów, narzędzi i procesów oceny działalności naukowej w szkołach wyższych sygnujących porozumienie „Agreement on Reforming Research Assessment”.

 

Pierwszy dzień seminarium poświęcony został analizie obecnej sytuacji na uczelniach członkowskich sieci LERU-CE7. Prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, omówił metodologiczne założenia oceny działalności naukowej stosowane na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Bert Overlaet z Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium przedstawił ogólnie system oceny działalności badaczy w uczelniach, natomiast dr Karin Gilland z Uniwersytetu w Zurychu opisała założenia Porozumienia o reformie oceny naukowej.

 

W kolejnym dniu seminarium obrady skupiały się na przyszłych działaniach sieci oraz dobrych praktykach w kontekście kryteriów, narzędzi oraz procesów oceny badaczy i działalności naukowej na uniwersytetach w: Kopenhadze, Lowanium, Zurychu i Helsinkach.

O współpracy LERU-CE7

Liga Europejskich Uniwersytetów Badawczych (LERU) jest siecią 23 wiodących uniwersytetów badawczych z 12 krajów europejskich. Uczelnie reprezentują wspólne wartości w zakresie wysokiej jakości edukacji opartej na osiągnięciach międzynarodowych badań naukowych. Uczelnie członkowskie LERU kładą nacisk na humanizację w edukacji, wiedzę popartą badaniami jako podstawę innowacji w społeczeństwie, szeroką promocję badań naukowych widzianą jako szansa na modyfikację działań w kontekście pojawiających się możliwości i sytuacji problemowych.

 

W 2016 roku sieć LERU rozpoczęła ścisłą współpracę z siedmioma wiodącymi Uniwersytetami Europy Środkowej (CE7), wśród których znajdują się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Belgradzki (Serbia), Uniwersytet Lublański (Słowenia), Uniwersytet Zagrzebski (Chorwacja), Uniwersytet w Tartu (Estonia), Uniwersytet Karola (Czechy) oraz Uniwersytet Loránda Eötvösa (Węgry).

 

Głównymi celami sieci uniwersytetów LERU-CE7 są: poprawa warunków studiowania i prowadzenia badań naukowych w całej Europie, wzmocnienie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz uświadomienie rządom krajów i politykom, iż uniwersytety badawcze więcej łączy, niż dzieli.