Uniwersytet wprowadził nowe zasady przyznawania grantów wewnętrznych. Jest to związane z otrzymaniem przez UW środków od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pilotażowy projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Dofinansowanie projektów naukowych oraz wsparcie współpracy międzynarodowej będą przyznawane w ramach 5 ścieżek.

 

Zmiany w stosunku do dotychczasowego systemu uniwersyteckich grantów wewnętrznych dotyczą m.in.:

  1. wprowadzenia szybkiej ścieżki finansowania projektów mających na celu uzyskanie prestiżowego grantu lub znaczące podniesienie zdolności uczelni do uczestnictwa w prestiżowych projektach badawczych;
  2. obniżenia do 25% wysokości wkładu wydziału lub jednostki, który jest konieczny do uzyskania grantu w ramach ścieżki zwiększania potencjału badawczego jednostki oraz jej umiędzynarodowienia;
  3. uruchomienia pilotażowego projektu mikrograntów, w ramach którego badacze, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N mogą proponować projekty, które służą ich rozwojowi naukowemu;
  4. zwiększenia zakresu projektów służących współpracy w ramach sojuszu uczelni europejskich 4EU (European University Alliance: UW oraz Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze) oraz federacji UW z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Program grantów wewnętrznych „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”

1 grudnia 2018 – 1 czerwca 2019

Ścieżki:

  • dofinansowania działalności badawczej prowadzonej przez jednostki mającej na celu wzrost prestiżu i umiędzynarodowienia UW
  • finansowania mikrograntów dla pracowników zatrudnionych na wydziałach lub w jednostkach zaliczanych do liczby N oraz dla doktorantów planujących działania mające na celu zwiększenie ich potencjału naukowego i rozpoznawalności międzynarodowej, służące uzyskaniu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych
  • dofinansowania mikrograntów dotyczących współpracy pomiędzy UW i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, która ma doprowadzić do pozyskania grantów ze środków zewnętrznych
  • wspieranie współpracy w ramach sojuszu 4EU (European University Alliance), poprzez dofinansowanie kosztów podróży w związku z udziałem w warsztatach dotyczących projektów flagowych, w tematycznych seminariach projektowych lub spotkaniach przedstawicieli administracji sojuszu
  • dofinansowanie podniesienia zdolności badaczy do uzyskiwania prestiżowych grantów międzynarodowych (w tym grantów ERC lub innych finansowanych z Horyzontu 2020, w których UW byłby koordynatorem)

Szczegółowe zasady, terminy naborów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Biura Obsługi Badań oraz Biura Międzynarodowych Programów Badawczych.

Program „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” będzie funkcjonował do 31 maja 2019 r. Na podstawie doświadczeń z jego realizacji zostanie zaproponowany nowy program grantów wewnętrznych UW, który zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2019 r.