Biblioteka Uniwersytecka ma nową dyrektor. Jest nią Anna Wołodko, dotychczasowa szefowa Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych BUW. Dyrektor kieruje biblioteką główną oraz koordynuje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego uniwersytetu, który tworzy BUW i 41 bibliotek wydziałowych.

Zgodnie ze Statutem UW dyrektora BUW powołuje rektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii Senatu i rady bibliotecznej. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

 

Szefem komisji konkursowej był dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW. W jej pracach uczestniczyli także m.in. przedstawiciele Senatu UW, rady bibliotecznej, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego i szef polskiego programu na Uniwersytecie w Cambridge, z którym UW współpracuje. Do rozmów zostały zaproszone 3 osoby, w tym dr hab. Jolanta Talbierska, dotychczasowa dyrektor biblioteki.

 

Anna Wołodko pracuje w bibliotece od lat 90. Jest bibliotekarzem dyplomowanym, była sekretarzem naukowym, koordynowała współpracę krajową i zagraniczną oraz udział pracowników biblioteki w życiu naukowym. Od 2016 jest dyrektorką projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”. Brała udział w licznych wyjazdach stażowych m.in. do bibliotek w Cardiff, Glasgow, Londynie, Madrycie i Florencji.

 

13 czerwca kandydatura Anny Wołodko została pozytywnie zaopiniowana przez radę biblioteczną. Na posiedzeniu 27 czerwca jej kandydaturę poparł Senat uczelni. Nowa dyrektor pracuje od lipca.

 

– Szukając odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien mieć system biblioteczny uczelni w XXI wieku, najchętniej sięgam do opinii bibliotekarzy z University College London. Według nich system taki powinien być „responsywny, inkluzywny, kompetentny i przyjazny, dumnie wspierający społeczność uniwersytecką – każdego studenta, każdego pracownika, w każdej sytuacji”. Tak widzę również cele dla systemu biblioteczno-informacyjnego UW – mówi Anna Wołodko.