Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego mogą zgłaszać propozycje zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024 dla studentów i doktorantów uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 września.

Nauczyciele akademiccy UW mogą zgłaszać zajęcia dydaktyczne prowadzone online do udostępnienia studentom i doktorantom uczelni partnerskich Sojuszu w ramach inicjatywy 4EU+ shared courses. To jeden z elementów współpracy dydaktycznej uczelni z Sojuszu 4EU+, zainicjowany w roku akademickim 2020/2021. Do tej pory pracownicy i pracowniczki UW udostępnili prawie 200 przedmiotów, na które zapisanych zostało ponad 250 studentów i studentek z uczelni partnerskich. Regularne udostępnianie przedmiotów w ramach wirtualnej mobilności przyczynia się do zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia, podniesienia kompetencji cyfrowych oraz przybliżenia oferty edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego europejskim partnerom w ramach jednego ze strategicznych konsorcjów.

 

Propozycje zajęć uruchamianych w semestrze zimowym 2023/2024 należy zgłaszać do 4 września poprzez Arkusz Google >>

Najważniejsze informacje:
  • zajęcia muszą być prowadzone w trybie online lub hybrydowym oraz umożliwiać studentom i studentkom 4EU+ całkowicie zdalny udział i zaliczenie/egzamin;
  • nauczyciele akademiccy mogą zgłaszać jako shared courses 4EU+ jedynie aktualnie istniejące zajęcia, będące częścią oferty dydaktycznej przygotowanej dla studentów UW – to nie jest nabór na zupełnie nowe kursy współtworzone w ramach współpracy dydaktycznej Sojuszu 4EU+;
  • przyjmowane są również zgłoszenia zajęć prowadzonych w innych językach niż angielski czy języki urzędowe uczelni Sojuszu 4EU+;
  • zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik dydaktycznych (wskazówki i rekomendacje można znaleźć tutaj oraz tutaj);
  • zajęcia powinny wspierać kształcenie w obszarze kompetencji uznanych przez Sojusz 4EU+ za kluczowe w edukacji europejskiej: wielojęzyczności, kompetencji z zakresu analizy danych, społecznego zaangażowania, krytycznego myślenia oraz przedsiębiorczości.

Więcej informacji na temat udostępnienia zajęć można znaleźć pod tym linkiem.